Równość przez jawność – KE przedstawia projekt dyrektywy dotyczący równych płac

Pracodawców może czekać kolejna rewolucja. Na początku marca Komisja Europejska przedstawiła projekt Dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

 

Główne założenia dyrektywy to:

  • zagwarantowanie równości wynagrodzeń poprzez ich jawność,
  • jawność płac już na etapie rekrutacji – pracownik będzie miał prawo poznać początkowy poziom wynagrodzenia za pracę na danym stanowisku (lub jego przedział) jeszcze przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną,
  • ograniczenie możliwości pytania o dotychczasową historię wynagrodzeń rekrutowanego pracownika (dyrektywa wprost wyłącza możliwość zadania takiego pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
  • nałożenie na pracodawcę szeregu obowiązków informacyjnych względem zatrudnianych pracowników oraz państwa, m.in. informowania o: kryteriach stosowanych przy określaniu poziomu wynagrodzenia i przebiegu kariery zawodowej pracowników, indywidualnym poziomie płac oraz o średnim poziomie płac dla kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o równej wartości (z uwzględnieniem podziału na płeć),
  • zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia tzw. „oceny wynagrodzeń” (w porozumieniu z przedstawicielami pracowników), jeżeli w wyniku analizy porównawczej wypłacanych wynagrodzeń okaże się, że różnice w średnim wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami obu płci wyniosą co najmniej 5% (i nie będą one usprawiedliwione obiektywnymi czynnikami).

 

Dodatkowo najwięksi pracodawcy (zatrudniający powyżej 250 pracowników) będą musieli raportować (i publikować) informacje o siatce wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach.

Sankcją za naruszenie dyrektywy ma być grzywna, ale w przypadku powtarzalnych naruszeń, konsekwencje będą poważniejsze m.in.: odebranie świadczeń publicznych czy wyłączenie możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

O postępach prac będziemy informować w kolejnych wydaniach newslettera oraz w nadchodzących wpisach na naszym blogu.

 

Natalia Komarzańska
Manager | Dział prawny
natalia.komarzanska@olesinski.com

Magdalena Soyta
Associate | Dział prawny
magdalena.soyta@olesinski.com

 

Natalia Komarzańska

Manager
Adwokat | OW Legal

natalia.komarzanska@olesinski.com

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com