Co będzie kontrolował PIP w 2022 r.? Projekt planu działania opublikowany!

14 grudnia Główna Inspektor Pracy przedstawiła w Sejmie Program działania PIP na lata 2022-2024, a także szczegółowy plan pracy na rok 2022.

W programie znalazły się 3 główne strategie działania PIP w najbliższych 3 latach, tj.:

 • strategia dotycząca sektora budowlanego (wzmożone kontrole budów, w tym legalności zatrudnienia);
 • strategia kontroli w zakresie zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy (w tym m.in. weryfikacja spełniania przez pracodawców obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenia REACH i CLP);
 • strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy, w których obserwowana jest wysoka liczba wypadków przy pracy.

 

PIP wskazał również obszary wzmożonej kontroli dotyczące wszystkich pracodawców.

 

Obszary kontroli PIP w 2022 r.

Plan kontroli zakłada dosyć standardowe i znane już pracodawcom obszary, takie jak:

 • przestrzeganie przepisów o czasie pracy (w tym czas pracy kierowców) i wypłacie należności ze stosunku pracy;
 • przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK, umów o zarządzanie PPK, jak i dokonywania wpłat do PPK (kontrole mają dotyczyć głównie podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób);
 • legalność zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej obywatelom polskim oraz cudzoziemcom – w tym zakresie PIP ma zacieśnić współpracę z ZUS w zakresie „wyłapywanych” przez Zakład nieprawidłowości, ale również przeprowadzać kontrole na podstawie monitoringu wiadomości medialnych;
 • praca tymczasowa i outsourcing, czyli kontrole agencji zatrudnienia, świadczących usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz agencji świadczących usługi pracy tymczasowej i pracodawców korzystających z ich usług;
 • umowy cywilnoprawne, w tym wypłacanie minimalnej stawki godzinowej – prawidłowość wykonywania pracy zarobkowej w ramach tych umów ma być kontrolowana w czasie aż 8 tysięcy kontroli, przeprowadzanych zwłaszcza w branżach takich, jak: budownictwo, handel czy transport;
 • praca w placówkach handlowych, zwłaszcza pod kątem stosowania umów cywilnoprawnych, przestrzegania przepisów o czasie pracy (w tym w zakresie zakazu handlu w niedzielę i święta) czy przepisów BHP;
 • działanie mikro- i małych przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku pracy nie dłużej niż 3 lata, które nie były dotychczas kontrolowane przez PIP (co ciekawe – wobec tych przedsiębiorców mają nie być stosowane sankcje wykroczeniowe w toku pierwszych kontroli).

 

PIP wskazuje również, że na podstawie skarg i wniosków odbywa się 1/3 prowadzonych przez Inspekcję kontroli!

 

Kontrola PIP a COVID-19

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Inspekcja Pracy podkreśla, że nadal będzie sprawdzała stosowanie się pracodawców do obostrzeń i wymogów COVID-owych w zakładach pracy, w tym przede wszystkim podjęte działania ochronne i zapobiegawcze.

W naszej ocenie oznacza to przede wszystkim weryfikację stosowania się do aktualnych obostrzeń,  właściwej organizacji pracy w zakładach, zapewniania pracownikom środków ochronnych i informowania ich o zagrożeniach czy wdrożenia odpowiednich procedur itp.

PIP potwierdza również, że  kontroli nadal będzie podlegało korzystanie przez przedsiębiorców z rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej. Z naszego doświadczenia wynika, że inspektorzy weryfikują przede wszystkim:

 • z jakiego rodzaju pomocy z tarczy korzystali pracodawcy (m.in. dofinansowania z art. 15g, art. 15gg, zwolnienie z ZUS itp.);
 • czy zawierane było porozumienie, wprowadzające przestój ekonomiczny, obniżony wymiar czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, czy porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia oraz czy spełnione zostały obowiązki związane z przekazaniem konkretnych porozumień do OIP;
 • czy wprowadzane były inne rozwiązania z tzw. tarczy antykryzysowej w tym: zawieszenie ZFŚS, skracanie odpoczynków dobowych i tygodniowych lub wykonywanie pracy zdalnej w trybie przepisów COVID-owych.

 

Inspekcja podkreśla też, że w przypadku wejścia w życie zapowiadanych regulacji dotyczących pracy zdalnej w Kodeksie pracy, również to będzie obszar przeprowadzanych w najbliższych latach kontroli, w związku z powszechnym stosowaniem tego modelu pracy przez pracodawców.

Program zawiera również wyszczególnienie liczby planowanych kontroli i zapowiedzi co do kontrolowanych obszarów w poszczególnych obszarach terytorialnych działania Okręgowych Inspektoratów Pracy w 2022 r. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

 

W razie jakichkolwiek pytań co do przebiegu kontroli PIP lub chęci przygotowania się na kontrole w ww. obszarach – zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Natalia Komarzańska
Manager | Dział prawny
natalia.komarzanska@olesinski.com

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com