...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Wreszcie dostępny wzór formularza – zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.

W ślad za nowym obowiązkiem dotyczącym informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. (o czym pisaliśmy w naszym newsletterze i szerzej na blogu), opublikowany został projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym znajdziemy m.in. (długo wyczekiwany) wzór zgłoszenia umowy o dzieło – tzw. druk RUD.

Formularz jest szczegółowy – wymaga wskazania (poza drobiazgowymi informacjami o stronach umowy o dzieło) m.in. takich danych, jak:

  • data zawarcia umowy o dzieło;
  • data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła;
  • przedmiot umowy o dzieło;
  • liczba zawartych umów o dzieło.

 

Na podstawie powyższych danych ZUS będzie mógł wyciągnąć pierwsze wnioski co do tego, czy zawarta umowa została poprawnie zakwalifikowana jako dzieło. To z kolei może stanowić asumpt do wszczęcia kontroli i pogłębienia analizy w tym zakresie. Taka sugestia znajduje się w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, z którego wynika, że wprowadzenie obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS umożliwi temu podmiotowi weryfikację „istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło”.

Tu szczególnie istotną rolę, naszym zdaniem, będzie odgrywał:

  • przedmiot umowy (przykładowo, czy jest zindywidualizowany, innowacyjny, twórczy – co wskazuje bardziej na dzieło), a także
  • liczba zawartych umów o dzieło z tym samym podmiotem (czynności cykliczne, odtwórcze, wykonywane w określonym przedziale czasowym są bardziej charakterystyczne dla umów zlecenia).

 

Mimo że to nie jedyne przesłanki brane pod uwagę przy kwalifikacji konkretnej umowy (dla oceny konsekwencji związanych z zawarciem danej umowy bierze się pod uwagę cechy przeważające), to są one bardzo istotne.

Na razie formularz to jedynie projekt – planowo rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (równocześnie ze wspomnianym obowiązkiem zgłoszeniowym), jednak prawdopodobieństwo, że będzie on obowiązywał w obecnym kształcie (bez dalszych zmian) jest bardzo wysokie.

Podmiotom, których nowy obowiązek może dotyczyć został jeszcze niecały miesiąc na przygotowanie się do stosowania formularza i weryfikację, w szczególności, czy:

  • zawierane umowy o dzieło uwzględniają dane, które trzeba będzie wskazać w zgłoszeniu;
  • zawierane umowy faktycznie są dziełem;
  • obowiązek zgłoszeniowy znajdzie zastosowanie również do umów już zawartych (np. umowy ramowe);
  • wszystkie informacje potrzebne do uzupełnienia formularza są zebrane/dostępne wewnętrznie oraz kto będzie faktycznie realizował nowe obowiązki (wewnętrzne kwestie organizacyjne i obieg dokumentacji/informacji).

 

Przypominamy, że termin na zgłoszenie będzie wynosił zaledwie 7 dni od daty zawarcia umowy o dzieło i będzie dotyczył (poza pewnymi wyjątkami) płatników składek, a także osób fizycznych zlecających dzieło.

 

Ze wzorem formularza można zapoznać się TUTAJ – UWAGA! Nie jest to jeszcze obowiązująca wersja!

***

Niezależenie, zachęcamy do śledzenia naszych kanałów informacyjnych – wkrótce szerzej omówimy ten temat.

 

Agata Wojtasik-Kołodziej
Senior Associate | Radca prawny
agata.wojtasik@olesinski.com

Magdalena Soyta
Associate | Dział prawny
magdalena.soyta@olesinski.com

Agata Wojtasik-Kołodziej

Manager
Radca prawny | OW Legal

agata.wojtasik@olesinski.com

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com