Projekt zmian dotyczących pracy zdalnej – ciąg dalszy nastąpił

Medialne zapowiedzi, że projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej „trafił do kosza” okazały się chybione. Kilka dni temu opublikowano zmodyfikowaną wersję przepisów, mających uregulować pracę zdalną. Jakich nowości mogą spodziewać się pracodawcy?

Najnowsza propozycja nie przewiduje rewolucyjnych zmian względem poprzedniej wersji projektu (o której pisaliśmy tutaj). Pojawiło się jednak kilka modyfikacji i nowości, na które warto zwrócić uwagę. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich.

  1. Zgodnie z lekko zmodyfikowaną definicją pracy zdalnej, miejsce wykonywania takiej pracy ma być wskazywane przez pracownika i każdorazowo (nowość) uzgadniane z pracodawcą. Oznacza to konieczność potwierdzania przez pracodawcę miejsca pracy przy każdym poleceniu / akceptacji wniosku dotyczącego pracy zdalnej.
  2. Maksymalna liczba dni wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie, na wniosek pracownika została zwiększona do 24 dni w roku kalendarzowym (wcześniej 12 dni).
  3. W przypadku pracy zdalnej wykonywanej na polecenie pracodawcy (= tylko w wyjątkowych przypadkach, np. siła wyższa), projekt nakłada na pracownika obowiązek niezwłocznego informowania pracodawcy o zmianie warunków lokalowych i technicznych, uniemożliwiających mu pracę zdalną. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wycofać polecenie wykonywania pracy zdalnej.
  4. W przypadku pracy zdalnej wprowadzonej w trakcie zatrudnienia (tj. nie przy zawieraniu umowy o pracę), każda za stron może złożyć (papierowo lub elektronicznie) wiążący wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków pracy. Zgodnie z nową wersją projektu, taki wniosek nie jest już ograniczony czasowo (do tej pory był limit 3 miesięcy od podjęcia pracy zdalnej ). Jeżeli stronom nie uda się ustalić terminu przywrócenia poprzednich warunków (maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku) – poprzednie warunki przywracane są automatycznie (!) w 31 dniu od otrzymania wniosku.
  5. Wysokość ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnego sprzętu i/lub pokrywanych przez pracodawcę innych kosztów związanych z pracą zdalną (o ile zostało to przewidziane w porozumieniu / regulaminie pracy zdalnej) nadal nie została ściśle uregulowana w projekcie. Według nowych zasad powinna ona zostać ustalona z pracodawcą.
  6. Odpowiedzialność pracownika za organizację stanowiska pracy zdalnej została złagodzona = projekt wskazuje jedynie, że pracownik organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii (wcześniej „odpowiadał za właściwą organizację tego stanowiska”).
  7. Pracodawca uzyskał prawo żądania usunięcia uchybień w obszarze BHP, jeżeli stwierdzi ich istnienie w wyniku kontroli pracy zdalnej (dotyczy pracy zdalnej uzgodnionej w trakcie zatrudnienia). Możliwe będzie również cofnięcie przez niego zgody na wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika w takiej sytuacji.
  8. Wprowadzono drobne zmiany dotyczące oceny ryzyka zawodowego w zakresie pracy zdalnej – powinna ona uwzględniać, obok wpływu pracy zdalnej na wzrok i układ mięśniowy i szkieletowy, także „uwarunkowania psychospołeczne” tej pracy.

Podkreślamy, że prace nad projektem nowelizacji są w toku.  Niewykluczone, że wobec braku uwzględnienia w projekcie niektórych postulatów zgłoszonych w toku konsultacji społecznych,  projekt ponownie spotka się z negatywną oceną organizacji związków zawodowych i pracodawców.

Nasi eksperci stale trzymają rękę na pulsie i monitorują kolejne projekty zmian. Na bieżąco doradzają również Klientom jak organizować pracę zdalną na aktualnie obowiązujących zasadach „covidowych”.

 

Katarzyna Jarczyk
Senor Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com