6-miesięczny vacatio legis upłynął bardzo szybko i już dzisiaj (13.10) wchodzi w życie największa nowelizacja KSH od lat.

Zmiany, w mniejszym lub większym zakresie dotyczą wszystkich spółek kapitałowych. Najwyższy czas zweryfikować więc w jakich obszarach konieczne jest ewentualne działanie.

Jednymi z największych modyfikacji są wprowadzenie możliwości utworzenia formalnej grupy spółek oraz  profesjonalizacja rad nadzorczych (wszystkie spółki, w których funkcjonują rady obligatoryjnie powinny przyjrzeć się nowelizacji). Mimo to część obowiązków ważna jest dla wszystkich spółek kapitałowych jak np. protokołowanie uchwał zarządu czy zasada business judgement rule.

Nowelizacja jest też z całą pewnością dobrym momentem, żeby przyjrzeć się dokumentom spółki, regulaminom, procedurom – czy na pewno nie wymagają one modyfikacji.

 

Jakie są najważniejsze nowości?

 

Nowe kompetencje RN

Centralnym obszarem nowelizacji KSH jest profesjonalizacja rad nadzorczych. Co to konkretnie oznacza dla członków rad?

  • posiedzenia RN będą musiały odbywać się przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.
  • bardziej profesjonalną coroczną ocenę sprawozdania finansowego. Służyć temu ma obecność biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółki na posiedzeniu RN, którego przedmiotem jest ocena tego sprawozdania. Biegły przedstawia RN sprawozdanie z badania oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej.
  • większe uprawnienia kontrolne RN. Rada będzie mogła żądać przekazania jej wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dot. spółki. Krąg osób, które mogą być adresatem prośby również został rozszerzony. Poza zarządem i pracownikami, żądanie może zostać skierowane do prokurentów, likwidatorów oraz osób wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze Co więcej, osoby te nie uchylą się odpowiedzi – jeśli nie przekażą informacji we wskazanym terminie (zasadniczo 14 dni) narażają się na konsekwencje karne. Do KSH wprowadzono nowe przepisy karne. Nieudzielenie RN żądanych informacji lub udzielenie ich niezgodnych ze stanem faktycznym może skutkować nałożeniem grzywny czy nawet ograniczeniem wolności.
  • dodatkowo w SA sam zarząd będzie zobowiązany do informowania RN o wszystkich istotnych sprawach spółki – o uchwałach zarządu, sytuacji spółki, realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju), i to w niektórych przypadkach niezwłocznie po ich wystąpieniu.
  • nowością jest też możliwość skorzystania przez RN ze wsparcia zewnętrznego doradcy – i to na koszt spółki. Doradca zbada określoną sprawę dotyczącą działalności spółki, może tez przygotować stosowne analizy lub opinie. Zakres tematyczny jest nieograniczony, doradca może być więc istotnym wsparciem dla RN, a rada, posiadając taki instrument, nie zasłoni się już brakiem specjalistycznej wiedzy.
  • nowe obowiązki sprawozdawcze, ponieważ rada będzie musiała przygotować sprawozdanie ze swojej działalności. Wspólnicy i akcjonariusze będą mogli ocenić sposób jej działania.

Obowiązki i uprawnienie zostały mocno skonkretyzowane i rozszerzone. Członkom RN trudno będzie uzasadnić, że nie wykonywali prawidłowo nadzoru ze względu na brak odpowiednich informacji.

 

Protokołowanie uchwał

Dla zarządów istotną nowością będzie obowiązek protokołowania wszystkich uchwał zarządu (nawet jeśli zarząd jest jednoosobowy). Przepisy dokładnie wskazują, jakie elementy powinien zawierać taki protokół.

 

Zasady obliczania kadencji organów

Przepisy nowelizacji doprecyzowują także zasady obliczania długości kadencji członków zarządu oraz rad nadzorczych. Zgodnie z nowymi przepisami kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Rozwiewa to trwające od lat wątpliwości w orzecznictwie.

 

Business Judgement Rule

Nowelizacja KSH wprowadzi znaną z prawa anglosaskiego regułę business judgement rule, przewidującą zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów, które okazały się błędne. Jednak tylko w przypadku, gdy organy działają lojalnie wobec spółki, a decyzje podejmowane były w granicach tzw. uzasadnionego ryzyka biznesowego oraz w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje, opinie, dokumenty. W związku z tym warto zadbać o odpowiednie dokumentowanie procesu decyzyjnego.

 

Grupa spółek

Kluczowym obszarem nowelizacji jest wprowadzenie prawa holdingowego. Nowelizacja wprowadzi legalną definicję grupy spółek oraz szczegółowe zasady funkcjonowania holdingu. Jej celem jest m.in wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach oraz (przy spełnieniu pewnych założeń) zabezpieczenie zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej, jednocześnie, zapewniając ochronę wierzycieli oraz wspólników czy akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu oraz na naszego bloga, gdzie w cyklu Nowy KSH szerzej omawiamy zmiany.

 

Kontakt:

Magdalena Tyrakowska-Szymczak
Partner | Adwokat
magdalena.tyrakowska@olesinski.com

Natalia Mosur
Senior Manager | Adwokat
natalia.mosur@olesinski.com