Koniec wątpliwości wokół alkomatu w pracy? Planowane zmiany

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad ustawą regulującą kwestię prewencyjnego badania trzeźwości pracowników. Dla wielu pracodawców to świetna wiadomość, ponieważ od lat dopuszczalność i okoliczności badania trzeźwości zatrudnionych budzą liczne wątpliwości.

Przypomnijmy – zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawca ma obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika, co do którego trzeźwości ma wątpliwości. Stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu może stanowić także przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę, nawet w trybie dyscyplinarnym.

 

Pracodawca nie może samodzielnie sprawdzać pracowników

Problem wywołują jednak kwestie dowodowe – brak przepisów umożliwiających pracodawcy samodzielne zbadanie stanu trzeźwości pracownika (aktualnie badanie to powinno być wykonane przez „uprawiony organ powołany do ochrony porządku publicznego”). Nie mówiąc już o badaniu prewencyjnym (np. losowe sprawdzanie pracowników wchodzących do zakładu pracy), ani o sprawdzaniu pozostawania pod wpływem środków odurzających innych niż alkohol (tu w ogóle brak jakichkolwiek regulacji).

I choć Sąd Najwyższy dopuścił warunkowo możliwość wyrywkowej kontroli pracowników, to Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż stoi na stanowisku, że polski pracodawca nie może samodzielnie badać trzeźwości pracowników.

 

Szansa na zmiany

Rok 2021 może jednak przynieść wyczekiwane zmiany. W odpowiedzi na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich Ministerstwo udzieliło nieco bardziej szczegółowych informacji o planowanej ustawie. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem:

  • rozważane są dwa tryby niedopuszczenia pracownika do pracy: na skutek podejrzenia nietrzeźwości oraz w wyniku kontroli prewencyjnej, która wykaże nietrzeźwość;
  • obok alkoholu pracodawca ma mieć możliwość niedopuszczenia do pracy / kontroli również pod kątem zażycia innych środków odurzających;
  • kontrole prewencyjne będą dopuszczalne pod określonymi warunkami (te nie są jeszcze znane).

Szczegółowe założenia ustawy, która pozostaje na etapie prac wewnątrzresortowych, wciąż nie są jednak znane. Podobnie jak termin jej wejścia w życie ani nawet opublikowania projektu.

 

Na bieżąco śledzimy postępy w pracach, a o kolejnych zmianach będziemy Państwa informować.

 

Natalia Komarzańska
Manager | Dział prawny
natalia.komarzanska@olesinski.com