...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Fundacja rodzinna coraz bliżej

22 marca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jego celem jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych, wprowadzenie instytucji pozwalającej na kumulowanie rodzinnego majątku powstałego w związku z prowadzoną działalnością, ochronę przed jego rozdrobnieniem oraz kontynuowanie działalności przez wiele pokoleń.

Kluczowe założenia projektu to:

  • Osobowość prawna fundacji rodzinnej nabywana z chwilą wpisu do KRS;
  • Zakaz wykonywania działalności gospodarczej tj. zorganizowanej działalności zarobkowej, wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły (kluczowym celem ma być ochrona majątku fundacji, sama fundacja ma mieć natomiast funkcję tzw. „inwestora pasywnego” realizującego przedsięwzięcia gospodarcze przy użyciu innych podmiotów prawa, w których posiada udziały, akcje itp.);
  • Utworzenie fundacji poprzez akt założycielski/testament obejmujący oświadczenie o utworzeniu fundacji;
  • Fundator: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub kilka takich osób, które wspólnie będą posiadać status fundatora. Fundator ma mieć obowiązek wniesienia do fundacji rodzinnej mienia przeznaczonego na realizację jej celów w wysokości co najmniej 100 000 złotych;
  • Majątek fundacji: wszelkie aktywa, w tym środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości przeniesione na własność fundacji rodzinnej, udziały i akcje, prawa udziałowe w spółkach prawa handlowego w rozumieniu KSH, a także w podmiotach zagranicznych;
  • Organy: zarząd, zgromadzenie beneficjentów, fakultatywnie rada protektorów;
  • Beneficjenci: osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego;
  • Podatek od spadków i darowizn: podatkowi będzie podlegać nabycie przez osoby fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji rodzinnej. Osoby najbliższe fundatorowi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jak również sam fundator, będą zwolnieni z podatku od nabycia świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji, jeżeli przedmiotem świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji przez tego fundatora;
  • PIT: Dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinnej, jako podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn, nie podlegają opodatkowaniu PIT;
  • CIT: Fundacja będzie opodatkowana 19% CIT na zasadach ogólnych, nie będzie uprawniona do korzystania z preferencyjnego 9%. Wniesienie przez fundatora mienia do fundacji rodzinnej przeznaczonego na realizację jej celów oraz tzw. fundusz operatywny będzie neutralne podatkowo.

 

Wraz z ukazaniem się projektu rozpoczął się 30-dniowy okres konsultacji społecznych. Jego treść wskazuje, że właściciele firm rodzinnych będą mogli założyć fundację rodzinną w Polsce już od 1 stycznia 2022 r.

 

Natalia Komarzańska
Manager | Dział prawny
natalia.komarzanska@olesinski.com

Anna Łozowska 
Senior Associate | Radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com