Dofinansowania z Tarczy – niepokojące sygnały dotyczące zwrotu środków

Z nieoficjalnych informacji docierających do nas z wojewódzkich urzędów pracy, na szczeblu ministerialnym trwają aktualnie dyskusje, dotyczące możliwych skutków pomyłek przedsiębiorców we wnioskowaniu o przyznanie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników na podstawie art. 15gg tzw. Tarczy antykryzysowej. Zgodnie z nieoficjalnie przekazywanymi nam informacjami, Ministerstwo rozważa podejście, w którym – w najbardziej niekorzystnym wariancie – nawet drobne błędy przy wnioskowaniu o dofinansowanie z art. 15gg (np. omyłkowe uwzględnienie we wniosku osoby, która nie mogła być objęta dofinansowaniem) lub przy dokonywaniu rozliczenia mogą skutkować obowiązkiem zwrotu całości uzyskanego dofinansowania.

Ta skrajnie niekorzystna dla przedsiębiorców interpretacja nie znajduje w naszej ocenie odzwierciedlenia w przepisach. Gdyby jednak stanowisko Ministerstwa zostało praktycznie wdrożone(np. w ramach kontroli prowadzonej przez wojewódzkie urzędy pracy) – efektem może być szereg decyzji zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu dofinansowania.  To może z kolei wiązać się z koniecznością podejmowania dodatkowych działań przez beneficjentów dofinansowania, których w okresie 3 lat od zakończenia pobierania pomocy mogą spodziewać się kontroli w zakresie wydatkowania środków FGŚP. Konieczne może być między innymi formalne kwestionowanie takiej interpretacji przepisów..

 

Zwrot całości dofinansowania z FGŚP

Dotychczasowa praktyka rozliczania się beneficjentów z urzędem zakładała, że w przypadku omyłek, takich jak np. wymienienie w wykazie dwukrotnie tego samego pracownika, a w konsekwencji – otrzymanie częściowo nienależnych świadczeń, konieczne było wyjaśnienie tego z Urzędem i zwrot nienależnie pobranych środków.

Bazując na przekazywanych nam informacjach, taka praktyka jest jednak obecnie weryfikowana przez Ministerstwo pod kątem zaostrzenia stanowiska. W ramach wewnętrznych rozmów z wojewódzkimi urzędami pracy wskazuje ono bowiem, że tego rodzaju błędy powinny generować obowiązek zwrotu całości dofinansowania przez przedsiębiorcę.

 

Co dalej?

Powyższe restrykcyjne stanowisko nie znajduje wprost potwierdzenia w aktualnym brzmieniu przepisów. Obecnie dopiero niepoddanie się kontroli, zwolnienie w pewnych okolicznościach pracownika w okresie dofinansowania czy złożenie poszczególnych, wymaganych oświadczeń niezgodnie z prawdą mogą skutkować obowiązkiem zwrotu całości dofinansowania.

Trzymamy rękę na pulsie i o wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Warto jednak już teraz zastanowić się, czy w zakresie wniosków o dofinansowanie na podstawie art. 15gg Tarczy pojawiły się okoliczności, które mogłyby potencjalnie budzić wątpliwości organów. W tym zakresie zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Jarczyk

Senior Associate
OW Legal

katarzyna.jarczyk@olesinski.com