Czy prewencyjna kontrola trzeźwości w zakładzie pracy będzie kiedyś możliwa?

Rada Ministrów w wykazie prac legislacyjnych uwzględniła projekt nowelizacji dotyczącej uprawnienia pracodawców do dokonywania prewencyjnych, wyrywkowych kontroli w zakładach pracy na obecność alkoholu lub narkotyków – projekt ma być przyjęty i opublikowany w III kwartale 2021 r.

Pracodawcy mają  uzyskać efektywne narzędzie do walki z nietrzeźwością w zakładzie pracy. Zgodnie z założeniami projektu, kontrola trzeźwości może być:

  • wyrywkowa i prewencyjna,
  • przeprowadzona nie tylko na obecność alkoholu, ale też „środków działających podobnie do alkoholu”,
  • skierowana także do osób zaangażowanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

 

W praktyce nowe brzmienie przepisów będzie oznaczać dla pracodawców konieczność zaktualizowania regulaminów dotyczących badania trzeźwości i stosowanej w tym zakresie praktyki.

Co więcej, nowe zasady badania trzeźwości w pracy mają zostać wprowadzone do Kodeksu pracy – obecnie są one sformułowane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy, prawo (i zarazem obowiązek) do niedopuszczenia pracownika do pracy uzależnione jest od „uzasadnionego podejrzenia”, że jest on nietrzeźwy. Aktualne przepisy, a także stanowisko organów, nie pozwalają na przeprowadzanie w zakładzie prewencyjnych i wyrywkowych kontroli – co często uniemożliwia pracodawcom naprawdę skuteczne reagowanie na przypadki pracy w stanie nietrzeźwości.

W zakresie aktualnych uprawnień i obowiązków pracodawcy co do przeprowadzania kontroli trzeźwości w zakładach pracy, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Natalia Komarzańska
Manager | Dział prawny
natalia.komarzanska@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com