• Fundusze unijne, granty rządowe, specjalna strefa ekonomiczna (compliance)
 • Innowacyjne technologie / B+R
 • Pozyskiwanie dofinansowania
 • Specjalne strefy ekonomiczne
 • Wsparcie działów zakupów
 • Zamówienia publiczne

Jacek Łuczyński

Senior Consultant

Dział prawny

Specjalizuje się w doradztwie prawno – podatkowym związanym z pomocą publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych/Polskiej Strefie Inwestycji oraz w formie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeń zachęt podatkowych w formie zwolnień z podatku dochodowego w SSE/PSI, zwolnień z podatku od nieruchomości, ulgi B+R oraz IP Box. W ramach praktyki doradczej koncentruje się na strategicznym planowaniu optymalnego i bezpiecznego korzystania ze środków pomocowych, w tym na zabezpieczeniu łączenia pomocy publicznej w różnych formach (dotacje krajowe i unijne, zwolnienia podatkowe, pożyczki preferencyjne).

Wspiera Klientów w procesie zapewnienia zgodności podejmowanych działań z regulacjami pomocy publicznej, podatkowymi oraz finansów publicznych w trakcie korzystania ze zwolnień z CIT/PIT, zwolnień z podatku od nieruchomości, ulgi B+R, IP Box oraz z dotacji krajowych i unijnych (compliance).

Przeprowadza wewnętrzne audyty rozliczeń pomocy publicznej i podatkowych w SSE/PSI, ulgi B+R oraz IP Box. Kieruje wewnętrznymi audytami realizacji finansowej i rzeczowej projektów współfinansowanych ze środków publicznych pod kątem zgodności z przepisami o pomocy publicznej i finansów publicznych.

Doradzał i uczestniczył w kilkudziesięciu zewnętrznych kontrolach pomocy publicznej i podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, Krajową Administrację Skarbową, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju oraz zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zwrotu środków publicznych, w tym z funduszy strukturalnych (przed NCBiR / PARP).

Na co dzień zajmuje się obsługą przedsiębiorstw m.in. z sektora chemicznego, automotive, maszynowego, tekstylnego, IT, logistyki.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był współpracownikiem dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Obszary specjalizacji

 • Fundusze unijne, granty rządowe, specjalna strefa ekonomiczna (compliance)
 • Innowacyjne technologie / B+R
 • Pozyskiwanie dofinansowania
 • Specjalne strefy ekonomiczne
 • Wsparcie działów zakupów
 • Zamówienia publiczne