OW State aid (pomoc publiczna)

Fenomen pomocy publicznej sprowadza się do tego, że nie sposób wymienić wszystkich obszarów działalności, w których można się z nią zetknąć. Pomoc publiczna to tak naprawdę interdyscyplinarna dziedzina, w której konieczne jest umiejętne łączenie wiedzy z obszaru prawa, podatków, finansów, a nawet analityki.

Justyna Korycka

Partner
Adwokat

Justyna Korycka

Partner
Adwokat

Obszary doradztwa

Nasi eksperci nie tylko swobodnie poruszają się w obszarze technicznych i biznesowych aspektów pomocy publicznej, ale również znają i przewidują związane z nią zagrożenia. W efekcie pozwala to na dostarczanie porad minimalizujących ryzyka biznesowe, stanowiących jednocześnie stabilną podbudowę innowacyjnych rozwiązań.

Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:

Opracowanie optymalnego modelu pozyskania pomocy publicznej – doradztwo strategiczne w wyborze potencjalnych źródeł wsparcia, kompleksowe przedstawienie ryzyk, szans, zagrożeń i korzyści oraz współtworzenie optymalnego planu działania

Pozyskanie wsparcia w obszarze pomocy publicznej – fundusze unijne, norweskie, granty rządowe, zwolnienia i ulgi podatkowe, instrumenty finansowania zewnętrznego, począwszy od tworzenia strategii, analizę warunków ubiegania się o wsparcie, ustalanie statusu beneficjenta, poprzez negocjacje z instytucjami pośredniczącymi, po wsparcie przy aplikowaniu o ww. środki, w tym przygotowanie wniosków o pomoc

Ocena charakteru prawnego pozyskanego lub potencjalnego wsparcia – doradztwo przy odpowiedniej kwalifikacji rodzaju i formy środka pomocowego, z uwzględnieniem wynikających z tego konsekwencji, w szczególności w zakresie dostępnych limitów, sposobu ich określania, obowiązków związanych z pozyskanym wsparciem

Kumulacja pomocy publicznej – łączenie pomocy z różnych źródeł, weryfikacja poziomu wykorzystania pomocy w przedsiębiorstwie / grupie, monitorowanie dostępnych limitów pomocy także dla jednostkowych projektów inwestycyjnych, zabezpieczenie przedsiębiorcy przed pobraniem pomocy nienależnej lub w nadmiernej wysokości

Wsparcie na innowacje – kompleksowe wsparcie w zakresie wypracowania a następnie wdrożenia w przedsiębiorstwie działalności badawczo-rozwojowej lub innowacyjnej (w tym tzw. audyty innowacyjności i identyfikacja obszarów innowacyjnych), pozyskanie i doradztwo przy rozliczaniu udzielonego wsparcia (w tym m.in. ulgi B+R, IP Box, kredyt technologiczny, środki pomocowe z funduszy UE, ulgi podatkowe)

Pozyskanie wsparcia na robotyzację przedsiębiorstw – kompleksowe wsparcie w zakresie oceny wykonalności, a następnie wdrożenia w przedsiębiorstwie działalności zautomatyzowanej (w tym tzw. audyty robotyzacyjne i identyfikacja właściwych obszarów), doradztwo przy pozyskaniu i rozliczaniu udzielonego wsparcia w formie ulgi na robotyzację. ZOBACZ KALKULATOR ULGI NA ROBOTYZACJĘ

Polska Strefa Inwestycji i Specjalne Strefy Ekonomiczne – kompleksowe doradztwo przy ubieganiu się o zachęty podatkowe, pozyskanie zwolnień podatkowych, zarówno dla inwestycji typu greenfield, jak i brownfield, zabezpieczenie przedsiębiorcy pod kątem wymogów unijnych i krajowych

Rozliczanie udzielonej pomocy publicznej – kompleksowe doradztwo w zakresie dyskontowania pomocy publicznej, opracowania optymalnych procedur zakupowych (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku itp.), obliczania dostępnych limitów pomocy publicznej, kolejności wykorzystywania przyznanych ulg inwestycjach, a także wsparcie przy realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji krajowych i unijnych

Wsparcie w bezpośrednich indywidualnych negocjacjach z przedstawicielami KE, jak i organami krajowymi, tj. z administracją rządową, instytucjami pośredniczącymi, takimi jak m.in. Ministerstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PFR, zarządzający obszarami (strefami) itp.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych (w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym , Naczelnym Sądem Administracyjnym), a także asysta w postępowaniach kontrolnych – spory dotyczące pozyskania pomocy publicznej, zmiany, wygaśnięcia, cofnięcia decyzji pomocowych, odwołania od decyzji organów kontrolnych, asysta przy kontrolach zarówno ze strony organów krajowych (w tym NIK), jak i unijnych (kontrole z ramienia KE)

Audyty udzielonej pomocy publicznej – kompleksowe i ograniczone audyty pozyskanej pomocy w obszarze np. obowiązku zatrudnienia, poniesionych wydatków, prawidłowości wykorzystanej pomocy publicznej, kumulowania środków pomocowych, w tym symulacje kontroli organów

Dobór optymalnego źródła wsparcia na gruncie Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram (TCTF) – w tym ocena kwalifikowalności projektu pod kątem możliwości jego finansowania na bazie TCTF, poszukiwanie optymalnej formy wsparcia, przygotowanie odpowiednich wniosków o wsparcie, wsparcie w procesie negocjacji z organami udzielającymi pomocy, doradztwo strategiczne na etapie kwalifikacji kosztów, kwot pomocy, zasad kumulacji, wsparcie w procesie notyfikacji w przypadku skorzystania z pomocy określonej w sekcji 2.8. punkt 86.

Fundusze unijne – niezależnie od tego, czy dofinansowanie z funduszy UE jest pomocą publiczną, czy nie, zapewnimy opiekę nad projektem w całym jego cyklu życia - od opracowania wniosku o dofinansowanie, przez realizację i rozliczenie projektu, do utrzymania jego trwałości. Nasze wsparcie obejmuje również protesty i skargi do sądów administracyjnych na negatywne oceny projektów, pomoc podczas kontroli i audytów, w tym sporządzanie zastrzeżeń do informacji pokontrolnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych, przed sądami administracyjnymi i powszechnymi dotyczącymi nałożonych korekt finansowych i zwrotu dofinansowania

Z kim współpracujemy

Aktualności

News | OW State aid (pomoc publiczna)

Pomogliśmy Grupie Kingfa w założeniu spółki i uzyskaniu pomocy publicznej dla inwestycji o wartości 260 mln zł

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | OW State aid (pomoc publiczna)

Pomogliśmy Grupie Kingfa w założeniu spółki i uzyskaniu pomocy publicznej dla inwestycji o wartości 260 mln zł

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | OW State aid (pomoc publiczna)

Pomoc publiczna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | OW State aid (pomoc publiczna)

Pomoc publiczna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | OW State aid (pomoc publiczna)

Bezpłatne webinarium: TCTF, czyli wielomilionowa pomoc dla sektorów niskoemisyjnych

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | OW State aid (pomoc publiczna)

Bezpłatne webinarium: TCTF, czyli wielomilionowa pomoc dla sektorów niskoemisyjnych

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ