• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español

Pomoc publiczna

Fenomen pomocy publicznej sprowadza się do tego, że nie sposób wymienić wszystkich obszarów działalności, w których można się z nią zetknąć. Pomoc publiczna to tak naprawdę interdyscyplinarna dziedzina, w której konieczne jest umiejętne łączenie wiedzy z obszaru prawa, podatków, finansów, a nawet analityki.

Justyna Korycka

Partner
Adwokat

Justyna Korycka

Partner
Adwokat

Obszary doradztwa

Nasi eksperci nie tylko swobodnie poruszają się w obszarze technicznych i biznesowych aspektów pomocy publicznej, ale również znają i przewidują związane z nią zagrożenia. W efekcie pozwala to na dostarczanie porad minimalizujących ryzyka biznesowe, stanowiących jednocześnie stabilną podbudowę innowacyjnych rozwiązań.

Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:

Opracowanie optymalnego modelu pozyskania pomocy publicznej – doradztwo strategiczne w wyborze potencjalnych źródeł wsparcia, kompleksowe przedstawienie ryzyk, szans, zagrożeń i korzyści oraz współtworzenie optymalnego planu działania

Pozyskanie wsparcia w obszarze pomocy publicznej – fundusze unijne, norweskie, granty rządowe, zwolnienia i ulgi podatkowe, instrumenty finansowania zewnętrznego, począwszy od tworzenia strategii, analizę warunków ubiegania się o wsparcie, ustalanie statusu beneficjenta, poprzez negocjacje z instytucjami pośredniczącymi, po wsparcie przy aplikowaniu o ww. środki, w tym przygotowanie wniosków o pomoc

Ocena charakteru prawnego pozyskanego lub potencjalnego wsparcia – doradztwo przy odpowiedniej kwalifikacji rodzaju i formy środka pomocowego, z uwzględnieniem wynikających z tego konsekwencji, w szczególności w zakresie dostępnych limitów, sposobu ich określania, obowiązków związanych z pozyskanym wsparciem

Kumulacja pomocy publicznej – łączenie pomocy z różnych źródeł, weryfikacja poziomu wykorzystania pomocy w przedsiębiorstwie / grupie, monitorowanie dostępnych limitów pomocy także dla jednostkowych projektów inwestycyjnych, zabezpieczenie przedsiębiorcy przed pobraniem pomocy nienależnej lub w nadmiernej wysokości

Wsparcie na innowacje – kompleksowe wsparcie w zakresie wypracowania a następnie wdrożenia w przedsiębiorstwie działalności badawczo-rozwojowej lub innowacyjnej (w tym tzw. audyty innowacyjności i identyfikacja obszarów innowacyjnych), pozyskanie i doradztwo przy rozliczaniu udzielonego wsparcia (w tym m.in. ulgi B+R, IP Box, kredyt technologiczny, środki pomocowe z funduszy UE, ulgi podatkowe)

Polska Strefa Inwestycji i Specjalne Strefy Ekonomiczne – kompleksowe doradztwo przy ubieganiu się o zachęty podatkowe, pozyskanie zwolnień podatkowych, zarówno dla inwestycji typu greenfield, jak i brownfield, zabezpieczenie przedsiębiorcy pod kątem wymogów unijnych i krajowych

Rozliczanie udzielonej pomocy publicznej – kompleksowe doradztwo w zakresie dyskontowania pomocy publicznej, opracowania optymalnych procedur zakupowych (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku itp.), obliczania dostępnych limitów pomocy publicznej, kolejności wykorzystywania przyznanych ulg inwestycjach, a także wsparcie przy realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji krajowych i unijnych

Wsparcie w bezpośrednich indywidualnych negocjacjach z przedstawicielami KE, jak i organami krajowymi, tj. z administracją rządową, instytucjami pośredniczącymi, takimi jak m.in. Ministerstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PFR, zarządzający obszarami (strefami) itp.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych (w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym , Naczelnym Sądem Administracyjnym), a także asysta w postępowaniach kontrolnych – spory dotyczące pozyskania pomocy publicznej, zmiany, wygaśnięcia, cofnięcia decyzji pomocowych, odwołania od decyzji organów kontrolnych, asysta przy kontrolach zarówno ze strony organów krajowych (w tym NIK), jak i unijnych (kontrole z ramienia KE)

Audyty udzielonej pomocy publicznej – kompleksowe i ograniczone audyty pozyskanej pomocy w obszarze np. obowiązku zatrudnienia, poniesionych wydatków, prawidłowości wykorzystanej pomocy publicznej, kumulowania środków pomocowych, w tym symulacje kontroli organów

Z kim współpracujemy

Aktualności

Publikacja | Pomoc publiczna

Wywiad z ekspertem O&W: Dotacje na projekty wodorowe

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Pomoc publiczna

Wywiad z ekspertem O&W: Dotacje na projekty wodorowe

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Pomoc publiczna

O&W i OWA w projekcie IPCEI Hydrogen

Justyna Korycka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Pomoc publiczna

O&W i OWA w projekcie IPCEI Hydrogen

Justyna Korycka

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Pomoc publiczna

Trzecia zmiana przepisów rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (ang. GBER)

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Pomoc publiczna

Trzecia zmiana przepisów rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (ang. GBER)

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ