...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zmiana okresu obowiązywania oświadczenia WH-OSC oraz terminu na złożenie oświadczenia następczego

Prawodawca zliberalizował regulacje w zakresie oświadczenia WH-OSC. Na mocy wprowadzonych w październiku zmian, złożone przez płatników CIT oświadczenie WH-OSC będzie obowiązywało do ostatniego dnia roku podatkowego. Natomiast oświadczenie następcze trzeba będzie złożyć do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zmiany dotyczą również oświadczeń złożonych w stosunku do należności wypłacanych po 31 grudnia 2021 r.

 

Dotychczasowe regulacje

Od początku 2022 roku podatnicy i płatnicy podatku u źródła dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi muszą się liczyć z wieloma dodatkowymi obowiązkami, w tym z obowiązkiem obligatoryjnego poboru podatku u źródła od płatności, których wysokość przekracza 2 mln zł (tzw. mechanizm pay and refund).

Powyższego obowiązku można uniknąć, m.in. poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego (Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie) oświadczenia WH-OSC potwierdzającego, że płatnik podatku CIT:

  • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w punkcie 1, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Według przepisów przed zmianami, przedmiotowe oświadczenie zwalniało płatnika z poboru podatku w przypadku dokonywania dalszych wpłat na rzecz podatnika, którego dotyczyło oświadczenie, do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie.

Następnie, do siódmego dnia kolejnego miesiąca płatnik zobowiązany był złożyć tzw. oświadczenie następcze, w którym osoba reprezentująca podatnika powtórzy zapewnienia wynikające z oświadczenia pierwotnego.

 

Zmiany wprowadzone w sierpniu 2022 roku

W zakresie obowiązywania WH-OSC pierwsze znaczące zmiany wynikały z wydanego 29 sierpnia 2022 r. Rozporządzenia[1]. Na jego mocy przedłużono termin ważności oświadczenia WH-OSC oraz zmieniono termin złożenia tzw. oświadczenia następczego.

Rozporządzeniem termin obowiązywania oświadczeń złożonych do 31 grudnia 2022 r. przedłużono do ostatniego dnia roku podatkowego. Równocześnie, zmianie uległ termin na złożenie tzw. następczego oświadczenia WH-OSC, który przedłużony został do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym złożone zostało pierwotne oświadczenie WH-OSC. Rozporządzenie dotyczyło jednak tylko tych oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień wejścia w życie rozporządzenia nie wygasła.

 

Zmiany wprowadzone w październiku 2022 roku

Niezależnie od rozporządzenia, 26 października, weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o CIT[2] (tzw. Polski Ład 3.0), która przedłużyła obowiązywanie wszystkich oświadczeń WH-OSC (w tym złożonych przed wejściem w życie ustawy, w stosunku do należności wypłacanych po 31 grudnia 2021 r.) do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym oświadczenie zostało złożone.

Równocześnie ustawa wydłużyła termin na złożenie tzw. oświadczenia następczego do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Wobec powyższego w 2022 r. oraz w następnych latach, oświadczenie WH-OSC składane przez płatników dotyczące wypłat należności dokonanych po 31 grudnia 2021 r. obowiązuje do ostatniego dnia roku podatkowego. Oświadczenie następcze natomiast, powinno zostać złożone do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

 

W razie pytań w tym zakresie – pozostajemy do dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.

 

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com

Marcin Oleksiejuk
Consultant | OW Tax
marcin.oleksiejuk@olesinski.com

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022 (Dz.U. 2022 poz. 1829)

[2] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180)