10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19. Z orzeczenia  wynika, że zasady rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT), określone przez polskiego ustawodawcę, są niezgodne z Dyrektywą VAT. Tym samym, podatnicy zamierzający wystąpić o zwrot nadpłat powstałych w wyniku stosowania tzw. szyku rozstawnego, powinni to zrobić w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji wyroku, czyli do 9 czerwca 2021. Złożenie wniosków po tym terminie będzie możliwe, ale będzie skutkowało mniej korzystnym oprocentowaniem nadpłat.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie dotyczące ww. wyroku oraz postępowania w zakresie odzyskiwania nadpłat.

Dlaczego wyrok jest korzystny dla podatników?

Wyrok otwiera drogę do odzyskiwania m.in. odsetek zapłaconych w związku z koniecznością wykazania przy WNT VAT należnego i naliczonego w różnych okresach rozliczeniowych.

Czy wyrok odnosi się wyłącznie do WNT?

W naszej ocenie wnioski płynące z wyroku powinny mieć analogiczny skutek dla importu usług oraz rozliczeń VAT transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie).

W jaki sposób ubiegać się o zwrot nadpłat z tytułu WNT?

Jakie dokumenty / informacje są wymagane w procedurze zwrotu?

Podatnik, ubiegając się o zwrot, powinien przygotować:

  • kalkulację nienależnie zapłaconych kwot,
  • korektę deklaracji VAT / jednolitych plików kontrolnych,
  • wnioski uzasadniające zwrot nadpłaty lub jej ewentualne zaliczenie na poczet zobowiązań podatkowych.

Komplet dokumentów podatnik powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT podatnika.

Czy nadpłata będzie podlegać oprocentowaniu?

Tak, nadpłata będzie podlegać oprocentowaniu:

  1. od dnia jej powstania do dnia jej zwrotu – w przypadku złożenia wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE,
  2. od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE – w przypadku złożenia wniosku o zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od dnia publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE.

Ile wynosi oprocentowanie nadpłaty?

Oprocentowanie stanowi równowartość odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Do kiedy można domagać się zwrotu nadpłaty w związku z wyrokiem?

Prawo do złożenia wniosku wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – tj. z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z względu na ww. korzystny sposób kalkulacji oprocentowania nadpłaty, rekomendujemy wystąpić o nadpłatę najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE.

Ile może potrwać postępowanie nadpłatowe?

Organ podatkowy powinien zwrócić nadpłatę w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Niemniej z naszego doświadczenia wynika, że ww. termin jest przez organy przedłużany.

Czy warto mieć profesjonalnego pełnomocnika?

Ze względu na potencjalną ilość spraw organy podatkowe mogą szczegółowo badać podstawę zwrotu i próbować ją kwestionować, dlatego wsparcie profesjonalnego pełnomocnika w trakcie postępowania nadpłatowego może zwiększyć szanse na korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w postępowaniu o zwrot nadpłaconych kwot, zapraszamy do kontaktu.

Nasi eksperci chętnie pomogą Państwu przygotować się i przejść przez niezbędne procedury.

 

Joanna Karczewska
Manager | Adwokat
joanna.karczewska@olesinski.com

Joanna Skibicka-Mroczyńska
Senior Consultant | Doradca podatkowy
joanna.skibicka-mroczynska@olesinski.com

Magdalena Sarna
Senior Consultant | Dział podatkowy
magdalena.sarna@olesinski.com

Joanna Karczewska

Senior Manager
Adwokat, Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.karczewska@olesinski.com

Joanna Skibicka-Mroczyńska

Manager
Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.skibicka-mroczynska@olesinski.com

Magdalena Wójtowicz (Sarna)

Tax Compliance Manager
OW Tax

magdalena.sarna@olesinski.com