Warto jak najszybciej zweryfikować otrzymane rozstrzygnięcia w zakresie nadpłaty podatku

W czerwcu na łamach naszego newslettera oraz na blogu informowaliśmy o istotnym orzeczeniu TSUE dotyczącym oprocentowania nadpłat. W wyroku z 8 czerwca 2023 r. wydanym w polskiej sprawie C-322/22, Trybunał zakwestionował art. 78 § 5 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym oprocentowanie nadpłaty przysługuje za okres:

  • od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem, że podatnik złożył wniosek o jej zwrot w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE;
  • od dnia powstania nadpłaty do 30. dnia od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE – jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia tej publikacji.

W ocenie TSUE ograniczenia zawarte w przedstawionych regulacjach są niezgodne z prawem unijnym, a odsetki należą się podatnikowi za cały okres przetrzymywania nienależnie pobranego podatku, tj. za okres od dnia zapłaty podatku do dnia zwrotu nadpłaty.

Wyrok został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE 24 lipca 2023 roku.

 

Jakie skutki pociąga za sobą wyrok i jego publikacja w Dzienniku Urzędowym UE?

Publikacja wyroku oznacza, że warto szczególnie uważnie przyjrzeć się rozstrzygnięciom w zakresie nadpłat podatku otrzymanym w związku z wydaniem przez TSUE orzeczeń kwestionujących zgodność polskich regulacji podatkowych z prawem UE.

Choć rozpatrywany wyrok odnosił się bezpośrednio do nadpłaty w CIT, to w naszej ocenie powinien mieć on szerokie zastosowanie w sprawach, w których podatnicy uzyskujący nadpłaty w związku z orzeczeniami TSUE zostali pozbawieni ich oprocentowania bądź oprocentowanie takich nadpłat zostało ograniczone w oparciu o przepisy art. 78 § 5 Ordynacji podatkowej. Warto zwrócić uwagę chociażby na nadpłaty uzyskiwane w związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-335/19, dotyczącej niezgodności polskich przepisów w zakresie ulgi na złe długi czy wyrokiem w sprawie C-895/19, dotyczącej rozliczania WNT w tzw. szyku rozstawnym.

 

Pozostało niewiele czasu na wznowienie postępowań

W przypadku, w którym postępowania w zakresie nadpłat i ich oprocentowania zakończyły się decyzjami, które są już ostateczne, omawiany wyrok może stanowić przesłankę wznowieniową takiego postępowania.

Na podjęcie działań w tym zakresie pozostało jednak niewiele czasu. Żądanie dotyczące wznowienia postępowania podatkowego powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia w Dzienniku Urzędowym UE. W tym wypadku nie później niż do 24 sierpnia 2023 r.

Więcej czasu podatnicy mają w przypadku wznowienia postępowań sądowoadministracyjnych zakończonych prawomocnym orzeczeniem, gdzie wniosek o wznowienie powinien zostać wniesiony najpóźniej do 24 października 2023 r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań w temacie, zachęcamy do kontaktu.

Joanna Ciołko-Wąsowicz

Manager
Doradca podatkowy, Radca prawny

joanna.ciolko@olesinski.com

Joanna Karczewska

Senior Manager
Adwokat, Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.karczewska@olesinski.com

Paola Krysiak

Consultant
OW Tax

paola.krysiak@olesinski.com