Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[1]. W zamyśle projektodawców nowelizacja ma przeciwdziałać zjawisku tzw. patodeweloperki.

 

Najważniejsze zmiany:

  • Odległość od granicy działki – po uchwaleniu przepisów minimalna odległość budynku wielorodzinnego, o wysokości ponad 4 kondygnacji, od granicy działki nie będzie mogła być niższa niż 5 m.
  • Minimalna odległość obiektów produkcyjnych i magazynowych od zabudowy mieszkaniowej – budynek produkcyjny lub magazynowy nie będzie mógł być zlokalizowany bliżej niż 30 m od najbliższej ściany budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m2.
  • Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zbliżone do okien budynku – stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, w liczbie do 6% wszystkich miejsc parkingowych przewidywanych dla inwestycji będą mogły być zbliżone bez ograniczeń do okien budynków.
  • Powierzchnia biologicznie czynna – na placach publicznych o powierzchni powyżej 1000 m2 będzie obowiązek urządzenia co najmniej 20% powierzchni jako teren biologicznie czynny.
  • Place zabaw – wprowadzony zostanie obowiązek budowy placu zabaw w przypadku, gdy w realizowanej inwestycji będzie znajdowało się więcej niż 20 mieszkań. Projekt rozporządzenia przewiduje także dodatkowe wymogi co do wyposażenia, lokalizacji, udziału terenu biologicznie czynnego i powierzchni takich placów.
  • Nowa minimalna powierzchnia lokalów użytkowych – lokale użytkowe nie będą mogły mieć mniejszej powierzchni niż 25 m2. Wyjątkiem będą lokale znajdujące się na pierwszej lub drugiej kondygnacji budynku, posiadające bezpośredni dostęp z zewnątrz.
  • W nowych inwestycjach mieszkaniowych wprowadzony zostanie obowiązek lokalizowania specjalnych pomieszczeń gospodarczych do przechowywania np. rowerów czy wózków dziecięcych.

 

Zapowiedź dalszych zmian

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Waldemara Budy, plany MRiT na walkę z patodeweloperką są znacznie ambitniejsze. MRiT deklaruje, że kolejne regulacje dotyczyć mają m.in. takich problemów rynku mieszkaniowego jak ”flipping” czy hurtowy zakup mieszkań.

 

Status zmian

Nowelizacja jest na etapie konsultacji – podczas dalszych prac legislacyjnych przepisy mogą jeszcze ulec zmianom. Z oceną wpływu propozycji MRiT warto się wstrzymać do momentu ostatecznego uchwalenia nowelizacji.

Będziemy Państwa w tej sprawie informować na bieżąco.

 

 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).