...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

VAT update – podsumowanie najważniejszych zmian

Czy nadchodzi podatkowa rewolucja? Zmian w VAT na pewno jest sporo. Przede wszystkim zaprojektowany został  nowy wzór formularza VAT-R. Niedawno zapadł wyrok TSUE w sprawie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności . Czekają nas również zmiany w stawkach VAT w związku z przyjęciem Dyrektywy VAT.  Zapraszamy do lektury aktualności!

 

Nowy wzór formularza VAT-R

1 lipca 2022 r. wchodzą w życie przepisy Grupy VAT, czyli nowej kategorii podatnika. Głównym celem tego rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń pomiędzy członkami grupy, powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Przykładowo podmioty te nie muszą wystawiać wzajemnych faktur sprzedaży.

Dodatkowo z początkiem drugiego półrocza, podatnicy dostarczający usługi finansowe, po spełnieniu określonych kryteriów, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Z uwagi na powyższe zmiany, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego wzoru formularza rejestracyjnego VAT-R – nowa, już 16. wersja druku dostępna będzie również w języku angielskim. Jako osoby koordynujące proces rejestracji nowych podatników VAT w Polsce, w tym głównie podmiotów zagranicznych, których reprezentanci najczęściej nie posługują się językiem polskim, oceniamy tę zmianę bardzo pozytywnie.

 

Wyrok TSUE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 7 kwietnia 2022 r. w sprawie C-333/20 wypowiedział co do pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – jednej z bardziej problematycznych kwestii w podatku VAT.

Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski płynące z tego wyroku, stanowiące utrwalenie dotychczasowej pozytywnej dla podatników linii orzeczniczej:

  • z samego tylko faktu posiadania przez spółkę z siedzibą działalności gospodarczej w jednym państwie członkowskim, spółki zależnej w innym państwie członkowskim nie można wyprowadzić wniosku istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  • w celu potencjalnego utworzenia „fixed establishment” nie wystarczy obecność personelu zdolnego do podejmowania decyzji dotyczących przedsiębiorstwa w drugim państwie członkowskim,
  • to samo zaplecze personalne i techniczne nie może być wykorzystywane jednocześnie do świadczenia i zakupu tych samych usług marketingowych, regulacyjnych, reklamowych i reprezentacji, mogących mieć bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży.

 

Oczekujemy, że liberalnie z punktu widzenia podatnika, rozumienie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez TSUE przełoży się również na zmniejszenie rygorystycznego podejścia polskich organów podatkowych w tej kwestii.

 

Zmiany w Dyrektywach VAT dotyczących stawek

Rada Unii Europejskiej przyjęła 5 kwietnia 2022 r. Dyrektywę zmieniającą nr 2022/542, zgodnie z którą państwa członkowskie będą mogły w szerszym niż dotychczas zakresie stosować obniżone stawki podatku od wartości dodanej na niektóre produkty i usługi.

Nowe regulacje umożliwią Państwom Członkowskim większą elastyczność i swobodę w zakresie stosowania stawek obniżonych VAT. Będzie możliwość stosowania stawek na poziomie co najmniej 5% do maksymalnie 24 pozycji wskazanych w załączniku nr III do Dyrektywy VAT. Państwa UE będą też uprawnione do stosowania stawki niższej niż 5% oraz 0% (zwolnienie z prawem do odliczenia), ale tylko do maksymalnie 7 pozycji z wykazu zawartego w załączniku nr III do Dyrektywy – te korzyści będą przysługiwać wobec towarów i usług uznawanych za zaspokające podstawowe potrzeby, tj. związanych m.in. z dostawą środków spożywczych, produktów leczniczych, wody, produktów zdrowotnych i higienicznych produktów farmaceutycznych, a także związanych z transportem osób i niektórymi przedmiotami kultury (np.. książki, gazety i czasopisma).

Ponadto załącznik nr III do Dyrektywy VAT, zawierający katalog towarów i usług, które mogą zostać objęte stawkami obniżonymi, został zmieniony i rozszerzony w porównaniu do stanu prawnego sprzed przyjęcia Dyrektywy. W szczególności postawiono na wsparcie produktów oraz usług, które są przyjazne środowisku czy też promują odnawialne źródła energii.

Pozostaje nam czekać na projekt przepisów wdrażających ww. regulacje unijne do polskiego porządku prawnego.

Termin na implementację tych przepisów mija 31 grudnia 2024 r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0542&from=PL).

 

Magdalena Sarna 
Tax Compliance Manager
magdalena.sarna@olesinski.com

Jacek Szlachta
Consultant | Dział podatkowy
jacek.szlachta@olesinski.com