Szybciej, efektywniej, bez zbędnych formalności? Planowane zmiany prawa własności przemysłowej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało o planowanych zmianach w przepisach dotyczących praw własności przemysłowej.

Zmiany mają na celu przyspieszenie i odformalizowanie procedury udzielania i utrzymywania ochrony na patenty, wzory użytkowe czy znaki towarowe. Celem nowelizacji jest również uaktualnienie przepisów do standardów szybko rozwijającej się gospodarki i wymogów innowacyjności.

 

Planowane rozwiązania to w szczególności:

  • Zmiany w zakresie postępowania sprzeciwowego – zastąpienie dotychczasowej instytucji sprzeciwu instytucją opozycji i skrócenie okresu na jej wniesienie do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu.. Na tym etapie brak jeszcze szczegółowych informacji dotyczących proponowanych rozwiązań. Już teraz można jednak stwierdzić, że po ich wprowadzeniu przedsiębiorcy będą musieli wykazać się zwiększoną czujnością w zakresie monitorowania zgłaszanych znaków towarowych, ponieważ czasu na wniesienie sprzeciwu/opozycji będzie mniej. Wygląda na to, że będzie również mniej czasu na zawarcie ugody, z uwagi na planowaną likwidację obligatoryjnego 2-miesięcznego okresu ugodowego w toku postępowania sprzeciwowego – jest to o tyle ciekawe, ponieważ ministerstwo zapowiada jednocześnie położenie nacisku na alternatywne metody rozwiązywania sporów (o tym poniżej).
  • Zmiana dotycząca opłat dla często zgłaszających – nowe rozwiązanie, które pozwoli na obniżenie opłaty za zgłoszenie minimum trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej nawet o 30% w sytuacji, gdy zgłoszenia dokona się w ciągu 3 miesięcy. Może to realnie obniżyć koszy uzyskiwania ochrony, ponieważ w praktyce zgłoszenia są często dokonywane seriami, zwłaszcza w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
  • Wprowadzenie instytucji depozytu, w którym będą mogły być przechowywane informacje techniczne i technologiczne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa uczestników postępowań.
  • Zmiana dotycząca wzorów użytkowych – zastąpienie obecnego systemu badawczego systemem rejestrowym, który ma przyspieszyć postępowanie zgłoszeniowe, co w zamierzeniu twórców nowelizacji ma skrócić średni czas postępowania nawet o połowę (z 24 do 12 miesięcy).
  • Zmiana dotycząca wzorów przemysłowych – planowane jest uspójnienie definicji wzoru przemysłowego z przepisami unijnymi, co może ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z orzecznictwa unijnego.
  • Zmiana dotycząca postępowania spornego – Urząd Patentowy będzie orzekał co do zasady na posiedzeniach niejawnych, a rozprawy będą wyznaczane tylko w przypadkach sprzyjających prawidłowemu wyjaśnieniu sprawy. Zmiana ta może przyczynić się do sprawniejszego prowadzenia postępowań spornych.
  • Wprowadzenie koncyliacji (alternatywna metoda rozwiązania sporu). Regulacje mają być dostosowane do specyfiki praw własności przemysłowej. Koncyliacje mają mieć charakter dobrowolny i odbywać się na wniosek stron. Sama idea popularyzacji wśród uczestników postępowania alternatywnych metod rozwiązywania sporu, bez oczekiwania na decyzję administracyjną jest słuszna, przy czym na tym etapie znaczna część spraw spornych jest rozstrzygana przez strony ugodowo, więc trudno ocenić, czy koncyliacja będzie miała istotny wpływ na praktykę w obrocie.

 

System ochrony praw własności przemysłowej jest jednym z najistotniejszych narzędzi ochrony produktów i usług w innowacyjnej działalności gospodarczej, a planowane zmiany mogą uczynić  ten system efektywniejszym.

Bazując na samych zapowiedziach ministerstwa spodziewamy się, że obniżenie opłat rejestracyjnych przy większej ilości zgłoszeń może okazać się istotnym wsparciem dla przedsiębiorców, którzy są dopiero na etapie budowy swojego portfolio praw własności intelektualnej i zmierzają do komercjalizacji usług. Dobrze przyjęta może zostać także uproszczona procedura zgłoszeń. Projektowane zmiany dotyczące postępowań sprzeciwowych dają nadzieję, że prowadzone spory będą rozstrzygane szybciej, co może sprzyjać pewności obrotu prawnego. Skuteczność rozwiązań tkwi jednak w szczegółach, dlatego czekamy na opublikowanie projektu nowelizacji.

Będziemy oczywiście informować Państwa o rozwoju prac nad projektem nowelizacji.

 

Małgorzata Paja
Senior Associate | Adwokat
malgorzata.paja@olesinski.com

Katarzyna Łyżwa
Intern | Dział prawny
katarzyna.lyzwa@olesinski.com