Sukces naszego zespołu w sprawie nadużycia gwarancji ubezpieczeniowej

Uzyskaliśmy dziś korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie dla wiodącego w Polsce wykonawcy obiektów przemysłowych. Sprawa dotyczyła nadużycia gwarancji ubezpieczeniowej przez inwestora.

Sąd w całości uwzględnił powództwo, uznając, że w przypadku, gdy inwestor niezasadnie pokryje swoje roszczenia z udzielonej przez wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej, wykonawca może żądać od niego zwrotu tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane.

Istotne jest również to, że w ocenie Sądu nie można domniemywać odpowiedzialności z tytułu kar umownych. To na pozwanym inwestorze ciąży obowiązek udowodnienia, że pokryte przez niego z gwarancji ubezpieczeniowej kary umowne są mu należne.

Ten wyrok stanowi ważną wskazówkę dla wykonawców udzielających inwestorom gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy lub zabezpieczających roszczenia z rękojmi i gwarancji. Potwierdza bowiem, że to wykonawcy, a nie gwarantowi (bankowi lub ubezpieczycielowi) może przysługiwać roszczenie wobec inwestora w razie nadużycia gwarancji (w ramach stosunku podstawowego), skoro gwarancja jest co do zasady abstrakcyjna i gwarant nie może odmówić wypłaty świadczenia poza szczegółowo wymienionymi w gwarancji wypadkami, dotyczącymi zwykle kwestii formalnych.

Sąd podzielił naszą argumentację, że roszczenie inwestora wpisuje się w ramy odpowiedzialności kontraktowej (odszkodowawczej) stron, a nie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Potwierdza to również dotychczasowe podejście sądów powszechnych w podobnych, choć nie tak licznych sprawach.

Wykonawcę reprezentowali r. pr. Maciej Król i Jerzy Róg z zespołu prawa nieruchomości w OW.