Sprawniej i bez zbędnych formalności – nowelizacja Prawa własności przemysłowej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo wyczekiwany projekt ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mają uprościć postępowania przed Urzędem Patentowym i skrócić okres oczekiwania na udzielenie ochrony.

 

Najważniejsze zmiany w Prawie własności przemysłowej

Do najistotniejszych założeń nowelizacji należą między innymi:

  • wprowadzenie wstępnego zgłoszenia wynalazku – które ma obejmować jedynie podanie, opis wynalazku i rysunki – na tym etapie nie wymaga się sformułowania zastrzeżeń patentowych. Wynalazcy od czasu dokonania zgłoszenia wstępnego będą mieli dodatkowe 12 miesięcy na doprecyzowanie zakresu ochrony, jak również udoskonalenie rozwiązania czy pozyskanie finansowania;
  • skrócenie czasu uzyskania ochrony wzorów użytkowych – rozbudowany system badawczy urzędu ma zostać zastąpiony prostszym systemem rejestracyjnym, a w konsekwencji oczekiwanie na uzyskanie ochrony ma skrócić się do roku (obecnie to ok. 2 lata);
  • ujednolicenie systemu opłat dla wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych – przedsiębiorcy mają uiszczać jedną łączną opłatę za zgłoszenie i pierwsze 10 lat ochrony (analogicznie jak w EUIPO), która zastąpi trzy dotychczasowe (za zgłoszenie, za publikację oraz za pierwszy okres ochrony);
  • obniżenie wysokości opłat dla zgłaszających w okresie 3 miesięcy różne przedmioty własności przemysłowej – nowe rozwiązanie przewiduje, że w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłata za zgłoszenie każdego z nich ma być obniżona o 30%; pozwoli to realnie obniżyć koszty uzyskania ochrony, jeśli zgłoszenia obejmowałyby np.: jeden wynalazek, jeden wzór użytkowy i jeden znak towarowy;
  • skrócenie terminów w ramach postępowań, np. na sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego – do 2 miesięcy (obecnie 3), a w sprawie zgłoszenia wynalazku – do 6 miesięcy (obecnie 9) na sporządzenie sprawozdania ze stanu techniki; zabieg ten ma usprawnić postępowania, ale w przypadku krótszego terminu na sprzeciw wymaga również uważniejszego monitorowania i sprawniejszego działania;
  • wprowadzenie depozytu niejawnych informacji technicznych i technologicznych – przedsiębiorcy będą mogli opisać swój know-how i złożyć go w depozycie UPRP. Depozyt informacji niejawnych jest projektowany na wzór depozytu prowadzonego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Ma zapobiegać bezprawnemu pozyskiwaniu, wykorzystywaniu czy ujawnianiu tajemnic przedsiębiorstwa. Pierwszym warunkiem ochrony know-how pozostaje jego precyzyjne opisanie. Jednak zgłoszenie know-how do depozytu pozwoli przedsiębiorcom chronić go w sposób zorganizowany. Zgłoszony know-how może też podnosić wartość przedsiębiorstwa i być atrakcyjny dla inwestorów;
  • wprowadzenie koncyliacji jako alternatywnej metody polubownego rozwiązywania sporów z zakresu własności przemysłowej – miałaby się ona odbywać dobrowolnie i na zgodny wniosek obu stron sporu, które byłyby zainteresowane jego rozstrzygnięciem w formie innej niż decyzja urzędu. Sama idea popularyzacji alternatywnych metod rozwiązywania sporu, bez oczekiwania na decyzję administracyjną, jest słuszna. Jednak na tym etapie znaczna część spraw spornych jest rozstrzygana przez strony ugodowo, więc trudno ocenić, czy koncyliacja będzie miała istotny wpływ na praktykę;
  • wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw spornych w ramach posiedzeń niejawnych – Urząd Patentowy będzie orzekał co do zasady na posiedzeniach niejawnych, a rozprawy będą wyznaczane tylko w przypadkach sprzyjających prawidłowemu wyjaśnieniu sprawy. Zmiana ta może usprawnić prowadzenie postępowań spornych.

 

Przedstawione rozwiązania to dopiero projekt, który może się jeszcze zmienić na kolejnych etapach prac nad nową wersją ustawy. Został on skierowany do konsultacji publicznych, których zakończenie planowane jest na 31 maja 2022 r. Jako wstępny termin przyjęcia ustawy wskazano III kwartał 2022 r.

Nowe przepisy, mimo iż idą w dobrym kierunku, mogą w początkowej fazie ich stosowania być wyzwaniem dla Urzędu Patentowego. W niektórych przypadkach szybsze i wygodniejsze dla wnioskodawców może być złożenie wniosków o ochronę jeszcze na starych przepisach.

O dalszych pracach nad przyjęciem ustawy będziemy informować Państwa w kolejnych wpisach.

 

Małgorzata Paja
Senior Associate | Adwokat
malgorzata.paja@olesinski.com

Małgorzata Paja

Manager
Adwokat | OW Legal

malgorzata.paja@olesinski.com