(R)Ewolucja w zatrudnianiu cudzoziemców coraz bliżej – będzie szybciej i prościej?

W ubiegłym tygodniu Rządowe Centrum Legislacji opublikowało długo wyczekiwany projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw regulujących tę tematykę. Proponowane rozwiązania znacząco różnią się od pierwotnie przedstawianych założeń, m.in. zrezygnowano z pomysłu likwidacji oświadczeń o powierzeniu pracy – jedynej obecnie “przyśpieszonej” ścieżki legalizacyjnej. Postępowania w sprawie zezwoleń na pracę nie zostaną też przeniesione z urzędów wojewódzkich do powiatowych urzędów pracy.

Co zatem czeka nas po zmianach?

 

Ułatwienia dla cudzoziemców

Kluczową propozycją jest bez wątpienia wydłużenie dozwolonego okresu wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Obecnie cudzoziemcy mogą pracować na jego podstawie nie dłużej niż 6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym okresie.  Po zmianach maksymalny okres pracy wynosić będzie 24 miesiące, a bezpośrednio po jego upływie możliwa będzie rejestracja kolejnego oświadczenia (zniknie więc konieczność przerw w zatrudnieniu pomiędzy kolejnymi oświadczeniami).

 

Ponadto projekt obejmuje m.in. następujące zmiany:

  • możliwość zmiany zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany pracodawcy (do tej pory zmiana pracodawcy wymagała uzyskania nowego zezwolenia pobytowego), za opłatą w wysokości 220 zł (połowa opłaty za wydanie zezwolenia);
  • brak obowiązku zmiany zezwolenia jednolitego lub zezwolenia na pracę w przypadku zwiększenia wymiaru czasu pracy (przy proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia) oraz zmiany stanowiska (niezwiązanej ze zmianą zakresu obowiązków);
  • uzależnienie wydania decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę od uzyskiwania wynagrodzenia nie niższego niż płaca minimalna (co istotne, niezależnie od wymiaru czasu pracy) – zlikwidowane zostaną natomiast warunki posiadania wystarczających środków utrzymania oraz zapewnionego miejsca zamieszkania;
  • wprowadzenie 60-dniowego terminu na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;
  • wprowadzenie przyśpieszonej procedury wizowej dla wybranych grup zawodowych (w zależności od aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy);
  • wprowadzenie specjalnej, uproszczonej procedury dla postępowań o wydanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed 01.01.2021 i nie zakończonych w momencie wejścia w życie nowych przepisów. Procedura ma pozwolić na stosunkowo szybkie zakończenie postępowań przedłużających się w związku z trudnościami w funkcjonowaniu administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19 (zezwolenia wydane w tej procedurze nie będą określać warunków wykonywania pracy oraz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Kwestie te będą mogły być doprecyzowane w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji).

 

Pełna treść omawianego projektu znajduje się TUTAJ.

 

Status projektu i szersza analiza

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw wpłynął już do Sejmu. Nie jest jednak wykluczone, że ulegnie on kolejnym zmianom w drodze sejmowych czy senackich poprawek.

 

Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich istotnych zmianach. Zachęcamy również do śledzenia naszego bloga, gdzie już wkrótce pojawi się szersza analiza projektowanej nowelizacji i jej skutków dla przedsiębiorców.

 

Andrzej Łobodziński
Senior Manager| Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com

Ewa Pabian
Associate | Dział porawny
ewa.pabian@olesinski.com