Przetwarzanie danych osobowych w projekcie „ustawy wdrożeniowej” na lata 2021-2027

Trwają prace nad dokumentami, które uregulują wydatkowanie pieniędzy w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE, tym razem na lata 2021-2027. 7 października Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało wysłuchanie publiczne dla „ustawy wdrożeniowej” na lata 2021-2027[1]. W projekcie możemy znaleźć wiele sprawdzonych rozwiązań stosowanych już na podstawie ustawy z 2014 r.[2] Są jednak również spore zmiany w niektórych elementach.

 

Administrator danych osobowych w perspektywie 2014-2020

O ile zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w ustawie dla perspektywy 2014-2020 miały charakter szczątkowy, o tyle obecnie planuje się ich mocną rozbudowę. W perspektywie 2014-2020 regulacje dotyczące danych osobowych sprowadzały się do stwierdzenia, że administratorem danych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Następnie minister podpisywał porozumienia (umowy) w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. z instytucjami pośredniczącymi.

 

Administrator danych osobowych w perspektywie 2021-2027

Projekt ustawy na kolejną perspektywę finansową wskazuje wprost, że administratorem danych będzie mógł być zarówno minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, jak też szereg innych instytucji, np. instytucje zarządzające, pośredniczące, wdrażające, a nawet beneficjenci czy wnioskodawcy. Co istotne dla podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, nowe przepisy wskazują wprost, że dostęp do danych osobowych gromadzonych przez administratorów może mieć szereg instytucji i podmiotów wymienionych w tych przepisach.

 

Katalog przetwarzanych danych osobowych

W projekcie ustawy znalazł się również szeroki katalog danych, które będą mogły podlegać przetwarzaniu przez administratorów. Będą to m. in. adres, numer telefonu, PESEL, płeć, wiek, wykształcenie, kwota wynagrodzenia czy numer rachunku bankowego. Warto odnotować fakt, że projekt przewiduje również, w wybranych sytuacjach, uprawnienie dla administratorów do przetwarzania danych szczególnych kategorii (zdrowia, pochodzenia etnicznego i rasowego) oraz dotyczących skazania.

 

Dostęp do rejestrów publicznych

Zgodnie z projektem ustawy, duża część wymienionych tam administratorów będzie uprawniona do  nieodpłatnego dostępu do danych osobowych zawartych w szerokim katalogu rejestrów publicznych. Wymienione w ustawie instytucje będą miały dostęp do danych zawartych m. in. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, Krajowym Rejestrze Karnym, centralnym rejestrze danych podatkowych, centralnym rejestrze ubezpieczonych czy w systemie informatycznym prokuratury. Warunkiem dostępu będzie zawarcie odpowiedniego porozumienia z gestorami rejestrów.

 

Ustawodawca planuje znacznie rozbudować zapisy dotyczące danych osobowych w ustawie wdrożeniowej na kolejną perspektywę. Czas pokaże co znajdzie się w ostatecznej wersji dokumentu.

 

Łukasz Pociecha
Senior Associate | Adwokat
lukasz.pociecha@olesinski.com

Mateusz Składanowski
Senior Consultant | Dział podatkowy
mateusz.skladanowski@olesinski.com

 


[1] Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

[2] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020