...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Przedłużenie terminu raportowania dla spółek nieruchomościowych

17 marca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych.

Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie, zarówno spółki nieruchomościowe, jak i podatnicy posiadający (bezpośrednio lub pośrednio) w spółce nieruchomościowej:

  • udziały (akcje), dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo
  • ogół praw i obowiązków, dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze

będą mogli przekazać wymagane informacje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do 30 września 2022 r. (zamiast pierwotnego terminu do końca marca dla większości podmiotów).

Przedłużenie ma dotyczyć spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Propozycja przesunięcia terminu raportowania podyktowana jest w dużej mierze brakiem odpowiednich narzędzi informatycznych do przesyłania informacji w formie dedykowanej struktury logicznej. W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że ich powstanie będzie możliwe nie wcześniej niż w maju 2022 r.

Określenie nowego terminu raportowania pozwoli podmiotom zobowiązanym odpowiednio przygotować się do złożenia wymaganej informacji, w szczególności:

  • zweryfikować, czy spełniają kryteria uznania za spółkę nieruchomościową,
  • przeanalizować strukturę własnościową spółki w celu określenia wspólników zobowiązanych do raportowania, oraz
  • przygotować zakres wymaganych informacji.

Aktualnie projekt jest na etapie uzgodnień.

 

Anna Łozowska
Senior Associate | Radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com