Praca w Polsce – kolejne ułatwienia dla obywateli Białorusi z branży IT

Zmiany w  przepisach dotyczących cudzoziemców

Wraz z nadejściem grudnia zmienił się szereg aktów prawnych, których postanowienia modyfikują otoczenie biznesowe dla branży teleinformatycznej i umożliwiają łatwiejsze nawiązanie współpracy ze specjalistami zza naszej wschodniej granicy.

 

Zmiana rozporządzenia

1 grudnia zaczęło obowiązywać zmienione Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Nową okolicznością uprawniającą cudzoziemca do podjęcia zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę  jest m.in. posiadanie ważnej wizy z adnotacją „Poland. Business Harbour”.

Nowa regulacja powinna więc znacznie przyśpieszyć procedurę relokacji specjalistów IT do Polski (z reguły to właśnie procedura uzyskania pozwolenia na pracę była najbardziej czasochłonnym elementem procesu relokacji).

 

Kto może ubiegać się o wizę z adnotacją Poland. Business Harbour?

Warunkiem uczestnictwa w przyśpieszonej procedurze wizowej dla programu „Poland. Business Harbour” jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

 

Zmiana ustawy o cudzoziemcach

Od 1 grudnia wprowadzono także zmiany w zakresie regulacji dotyczących podróżnego ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie przez cudzoziemca stanowi jeden z wymogów uzyskania wizy krajowej, jak i wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza obowiązek przedstawienia przez cudzoziemca ubiegającego się o  wizę krajową oraz przez cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Polski podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres swojego pobytu, o ile nie będzie w stanie przedstawić ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Planowana zmiana ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Prace nad zmianą tej ustawy nie zostały jeszcze zakończone. Jeśli natomiast projektowane przepisy wejdą w życie, wówczas obywatele państw spoza Unii Europejskiej, spełniający określone warunki, (m.in. uczestnictwo w jednym z dedykowanych programów, w tym PBH) będą mogli m.in. prowadzić w Polsce jednoosobowe działalności gospodarcze (na takich samych zasadach jak obywatele polscy).

 

Co powyższe zmiany oznaczają w praktyce?

Funkcjonujący już program „Poland Business Harbour” umożliwia  na chwilę obecną osobie z Białorusi  posiadającej wizę krajową z adnotacją „Poland. Business Harbour” wjazd do Polski, pobyt na jej terenie oraz podjęcie zatrudnienia (a więc zawarcie umowy o pracę / umowy zlecenia) bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Zmiany, które weszły już w życie oznaczają więc znaczne ułatwienie w zakresie podejmowania zatrudnienia w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Aktualnie  obywatel państwa spoza UE nie może jeszcze założyć i prowadzić własnej jednoosobowej działalności gospodarczej (chyba że spełnia inne warunki, jak np. posiadanie pozwolenia na pobyt stały czy posiadanie ważnej karty Polaka). Projektowane przepisy – po ich wejściu w życie – stanowić więc będą „przepustkę” dla objętych rządowym programem wsparcia specjalistów z branży IT do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

 

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Sandra Sordon-Mańka
Associate | Dział prawny
sandra.sordon-manka@olesinski.com