Objaśnienia ułatwią ustalenie rezydencji podatkowej

Objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych zostały wydane 29 kwietnia przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Ustalenie rezydencji podatkowej kluczowe

Objaśnienia są raczej podsumowaniem dotychczasowego stanowiska organów skarbowych i nie prowadzą do istotnej zmiany praktyki. Warto mieć jednak ten temat na uwadze, jeśli Państwa pracownicy wykonują pracę za granicą i posiadają różnego rodzaju przychody zagraniczne. Właściwe ustalenie rezydencji podatkowej jest kluczowe w kontekście m.in. prawidłowości wystawiania dokumentów takich, jak np. IFT-1R czy PIT-11. Bez tego pracownicy mogą mieć problem z poprawnym przygotowaniem rocznych rozliczeń podatkowych.

 

Objaśnienia dotyczące rezydencji podatkowej w pigułce

W wydanych objaśnieniach, Minister:

– wyjaśnił czym jest ograniczony obowiązek podatkowy (tj. brak polskiej rezydencji podatkowej i podleganie opodatkowaniu w Polsce tylko od przychodów osiąganych na terytorium Polski) i nieograniczony obowiązek podatkowy (tj. posiadanie polskiej rezydencji podatkowej i co do zasady podleganie w Polsce opodatkowaniu od całości swoich przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów),

– wskazał istotne przesłanki pozwalające stwierdzić, czy dana osoba jest w Polsce rezydentem podatkowym na gruncie polskich przepisów PIT, takie jak przede wszystkim:

  • długość pobytu przekraczająca 183 dni w roku podatkowym,
  • miejsce przebywania najbliższej rodziny (współmałżonek, partner, małoletnie dzieci),
  • miejsce prowadzenia gospodarstwa domowego i uczestniczenia w życiu towarzyskim, kulturalnym i politycznym w przypadku osób żyjących samodzielnie,
  • miejsce położenia głównych źródeł dochodów podatnika lub miejsce wykonywania przez niego działalności zarobkowej,

 

– wyjaśnił sposób liczenia 183 dni (oparty na dniach fizycznej obecności),

– potwierdził możliwość zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku (kiedy, np. dana osoba podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu do dnia pozostawania polskim rezydentem podatkowym, a po zmianie rezydencji podatkowej podlega opodatkowaniu w naszym kraju już na zasadach ograniczonego obowiązku podatkowego). Zmiana ta może nastąpić w dowolnym momencie roku kalendarzowego – oczywiście po zaistnieniu przesłanek skutkujących przeniesieniem rezydencji podatkowej do innego kraju,

– wyjaśnił kwestię stosowania metod unikania podwójnego opodatkowania w oparciu o umowy zawarte przez Polskę i konwencję MLI oraz stosowania tych umów w przypadku tzw. konfliktu podwójnej rezydencji podatkowej.

 

W dobrą stronę

Wydanie objaśnień, które niejako porządkują i systematyzują tematykę rezydencji podatkowej należy uznać za krok w dobrym kierunku. Kwestia ta w ostatnim czasie staje się bowiem coraz bardziej istotna m.in. ze względu na upowszechnienie się pracy zdalnej. Na jej rosnącą wagę mają wpływ także ostatnie zmiany podatkowe, dotyczące znacznego ograniczenia ulgi abolicyjnej oraz rozszerzania listy państw, z którymi znajduje zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego jako metoda unikania podwójnego opodatkowania.

To z kolei oznacza, że sporo podatników, którzy dotychczas nie musieli nawet wykazywać dochodów zagranicznych w Polsce, będzie miało taki obowiązek. W wielu przypadkach spadnie na nich także obowiązek zapłaty podatku w Polsce.

Praktyka jednak jest często dużo bardziej skomplikowana niż wskazany zakres objaśnień, co oznacza, że ustalenie właściwej rezydencji w pewnych przypadkach może być utrudnione. Jak podkreślił Minister, rezydencja podatkowa nie ma charakteru deklaratywnego i jej ustalenie wymaga w każdym indywidualnym przypadku oceny wszystkich faktów i okoliczności istotnych z punktu widzenia danego podatnika. Zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistami O&W, którzy mogą wspomóc w ustaleniu rezydencji podatkowej pracowników, czy też prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych względem organów podatkowych.

 

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com

Piotr Mamiński
Senior Consultant | Doradca podatkowy
piotr.maminski@olesinski.com