Nowy pierwokup obejmie spółki, które mają nieruchomości w portach morskich

23 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich. Wprowadza ona nowy pierwokup, dotyczący nabycia udziałów i akcji w spółkach, które są:

  • właścicielami,
  • użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi oraz
  • najemcami, użytkownikami lub posiadaczami na podstawie innej umowy (jeśli właścicielem gruntu jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego)

nieruchomości znajdujących się w granicach portów morskich „o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” – w granicach portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie oraz w Świnoujściu. Pierwokup ten będzie przysługiwał Skarbowi Państwa.

 

Od czasu wejścia w życie tej ustawy, przy sprzedaży udziałów lub akcji w takiej spółce, umowa sprzedaży będzie musiała być zawarta pod warunkiem, że Skarb Państwa nie wykona prawa pierwokupu. Sprzedający będzie musiał zawiadomić Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o takiej transakcji. Ten, działając w imieniu Skarbu Państwa będzie mógł następnie wykupić te udziały lub akcje.

Wszystkie transakcje dokonane z pominięciem nowego prawa pierwokupu będą nieważne.

Nowelizacja wprowadza też instrument, który pozwoli Skarbowi Państwa nabyć nieruchomość portową, jeżeli zmieni się skład spółki osobowej będącej jej właścicielem.

Przepisy wskazują, że jeżeli do spółki osobowej, która jest:

  • właścicielem,
  • użytkownikiem lub
  • współużytkownikiem wieczystym

nieruchomości położonej w porcie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie lub Świnoujściu będzie przystępował nowy wspólnik, bądź w prawa i obowiązki obecnego wspólnika w takiej spółce będzie wstępowała inna osoba, to Skarb Państwa będzie mógł wykupić tę nieruchomość za cenę rynkową.

Więcej o nabywaniu nieruchomości oraz udziałów w spółkach portowych po wejściu w życie nowelizacji wkrótce na naszym blogu.