Nowelizacja KSH w zakresie reorganizacji krajowych i transgranicznych – od 31 stycznia 2023 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny duży projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Obejmuje nowe regulacje dotyczące reorganizacji spółek – podziałów, połączeń i przekształceń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień, przed etapem legislacyjnym. Planowane wejście w życie zmian to 31.01.2023 r.

Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian, planowanych w nowelizacji KSH.

 

1. Połączenia

Pojawi się „uproszczony” sposób łączenia spółek kapitałowych – nie będzie trzeba przyznawać udziałów wspólnikowi spółki przejmowanej. Oznacza to łatwiejsze łączenie dla tzw. „spółek sióstr” (zarówno przy połączeniach krajowych, jak i transgranicznych).

 

2. Podziały

Nowy sposób podziału spółek, tzw. podział przez wyodrębnienie. Udziały/akcje spółki przejmującej lub nowo zawiązanej obejmie spółka dzielona, a nie jej wspólnicy.

Zostanie uregulowana procedura podziału transgranicznego przez wprowadzenie analogicznych opcji, jak w przypadku podziałów krajowych (podział przez przejęcie, podział przez zawiązanie nowych spółek, podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki, podział przez wydzielenie, podział przez wyodrębnienie).

 

3. Przekształcenia

Nowa możliwość przeniesienia siedziby spółki z krajów UE do Polski lub z Polski za granicę. Wprowadzenie przepisów dotyczących przekształcenia transgranicznego (bez konieczności przeprowadzania likwidacji spółki przekształcanej w PL):

  • zmiana formy prawnej – przekształcenie w podmiot prawa polskiego lub zagranicznego;
  • zachowanie ciągłości prawnej i ekonomicznej podmiotu przekształcanego.

 

4. Reorganizacje transgraniczne

Nowy zakres kontroli legalności operacji transgranicznej. Po nowelizacji KSH wymagane będą:

  • wniosek do sądu rejestrowego o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim operacji transgranicznej,
  • wniosek do właściwego organu podatkowego o wydanie opinii zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej (zmiana przepisów podatkowych w tym Ordynacji podatkowej oraz CIT).

 

5. Ogólne zmiany

Dla spółek osobowych – spółka komandytowo-akcyjna zyska zdolność łączeniową i podziałową.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ulegnie wzmocnieniu – w dostępnych aktach spółki zamiast szczegółowej opinii pojawi się dodatkowy odpis opinii biegłego badającego plany połączenia/podziału/przekształcenia, z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ochrona pracowników, wspólników i wierzycieli przy reorganizacjach transgranicznych zostanie zwiększona.

 

Przepisy przejściowe

Do reorganizacji, których plan został złożony w sądzie przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie znajdą dotychczasowe regulacje.

 

Co warto zrobić przed wejściem w życie nowelizacji KSH?

Spółki planujące lub prowadzące reorganizację (w szczególności reorganizacje transgraniczne) powinny przeanalizować swoją sytuację, pod kątem:

  • możliwości przeprowadzenia procesu przed wejściem w życie nowych przepisów;
  • wpływu nowych przepisów na trwające reorganizacje;
  • konieczności przyspieszenia lub opóźnienia procesu transformacji z uwagi na korzyści nowego/ starego stanu prawnego pod kątem prawnym i podatkowym;
  • przeprowadzenia reorganizacji na nowych przepisach z uwagi na nowe, uproszczone formy połączenia i nowe formy podziału.

 

Zachęcamy do kontaktu w tym zakresie.

Michał Bogacz
Partner | Radca prawny
michal.bogacz@olesinski.com

Magda Wielgus-Mosur
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
magda.wielgus-mosur@olesinski.com

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

michal.bogacz@olesinski.com

Magda Wielgus-Mosur

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

magda.wielgus-mosur@olesinski.com