Ustawa o fundacji rodzinnej jeszcze nie weszła w życie, a już procedowane są zmiany. Część z nich jest na korzyść podatników (np. w zakresie tzw. estońskiego CIT), część jednak generuje wiele wątpliwości (np. opodatkowanie tzw. „świadczeń w postaci ukrytych zysków”).

Dyskutowane zmiany dotyczą w szczególności następujących kwestii:

 1. Zmniejszenie stawki opodatkowania PIT z 15% do 10% dla przychodów z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej (dla osób z I lub II grupy podatkowej w stosunku do fundatora w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn).
 2. Umożliwienie opodatkowania spółek tzw. estońskim CIT, w której wspólnikami są fundator lub beneficjent fundacji rodzinnej.
 3. Wyłączenie limitu kosztów z tytułu finansowania dłużnego z art. 15c ustawy o CIT w zakresie kosztów finansowania dłużnego związanych z uzyskaniem środków finansowych od fundacji rodzinnej (bezpośrednio lub pośrednio).
 4. Wyłączenie zwolnienia podmiotowego w CIT dla przychodów fundacji z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze: przedsiębiorstwa, ZCP lub składników majątku służących prowadzeniu działalności przez fundatora, beneficjentów lub podmiotów powiązanych z fundacją, fundatorem lub beneficjentem.
 5. Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego z CIT w przypadku niezarejestrowania fundacji rodzinnej w terminie lub uprawomocnienia się postanowienia o odmowie jej rejestracji z mocą wsteczną od momentu jej powstania.
 6. Dodanie nowej kategorii tzw. „świadczeń w postaci ukrytych zysków” opodatkowanych 15% zryczałtowanym CIT na poziomie fundacji, przykładowo:
  • odsetki od pożyczek udzielonych fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną,
  • pożyczki udzielone przez fundację rodzinną beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat albo na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniósł co najmniej 10 lat,
  • świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu: usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Zmiany w tym zakresie miałyby wejść w życie 22 maja 2023 r., a więc dokładnie w dniu wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej.

8 marca 2023 r. odbyło się drugie czytanie projektu ustawy w Sejmie. Będziemy informować o postępie prac legislacyjnych.

A już we wtorek 14.03. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukaże się przygotowany przez nas poradnik „Fundacja rodzinna w pytaniach i odpowiedziach”, w którym szeroko omawiamy kwestie związane z tym nowym podmiotem. Serdecznie zachęcamy do lektury oraz kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani tematyką fundacji.