Niebieska karta to skrótowa nazwa zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Została ustanowiona Dyrektywą[1] z 25 maja 2009 r.

Zasady przyznawania niebieskiej karty od kilku lat pozostają niezmienne, co z biegiem czasu przestało odpowiadać warunkom, które panują na europejskim rynku pracy. Po pięciu latach wewnętrznych uzgodnień w strukturach UE, pojawiła się szansa na wejście w życie poprawionego unijnego systemu niebieskich kart. Prezydencja Rady i Parlament Europejski wypracowały bowiem wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o niebieskiej karcie.

Planowane zmiany mają dotyczyć następujących kwestii:

 1. Czas trwania umowy
  Kandydaci ubiegający się o niebieską kartę będą musieli przedstawić umowę o pracę (lub umowę cywilnoprawną) lub wiążącą ofertę pracy na okres minimum sześciu miesięcy. Obecnie umowa musi być zawarta na co najmniej jeden rok.
 2. Potwierdzenie kwalifikacji
  W niektórych przypadkach, na przykład w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, świadectwo kwalifikacji można będzie zastąpić potwierdzeniem odpowiedniego doświadczenia w danym zawodzie.
 3. Wynagrodzenie
  Wynagrodzenie dla kandydatów ma zostać ustalone na poziomie minimum 100%, ale nie wyższym niż 160% średniego rocznego wynagrodzenia brutto w państwie członkowskim, w którym posiadacz niebieskiej karty podejmuje zatrudnienie. Obecnie wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy (według ogłoszenia Prezesa GUS).
 4. Mobilność
  Nowe przepisy mają ułatwić mobilność wewnątrz UE – zakładany jest zmniejszony  minimalny okres pobytu w pierwszym państwie członkowskim, co uprości i przyspieszy procedurę mobilności, a także pozwoli na kumulowanie okresów pobytu w ramach różnych systemów celem nabycia statusu rezydenta długoterminowego. Przewidywane są także uproszczone procedury łączenia rodzin wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 5. Szerszy dostęp do rynku pracy
  Poszczególne państwa członkowskie będą mogły zezwolić posiadaczom niebieskiej karty UE na prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, czy też innej dodatkowej działalności zawodowej. Planowana jest także ochrona pracownika posiadającego niebieską kartę w przypadku bezrobocia.

 

Po uchwaleniu zmian do Dyrektywy, państwa członkowskie UE będą miały 2 lata, aby wprowadzić nowe rozwiązania do krajowych porządków prawnych.

Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, mogą one zachęcić cudzoziemców wykonujących zawód wymagający posiadania wysokich kwalifikacji (np. specjalistów z branży IT) do relokacji, poszukiwania zatrudnienia i pozostania na dłużej w Polsce. Nasi specjaliści z zespołu Global Mobility trzymają rękę na pulsie – będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w procesie legislacyjnym.

 

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Sandra Sordon-Mańka
Associate | Dział prawny
sandra.sordon-manka@olesinski.com

 


[1] Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji