...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nadchodzą kolejne zmiany w VAT – projekt SLIM VAT 3

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnym pakietem zmian w zakresie podatku od towarów i usług, tzw. SLIM VAT 3. Zmiany są aktualnie na etapie prekonsultacji, a uwagi i opinie można składać do 14 lutego.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

Uproszczenia w rozliczeniach VAT

 • neutralne rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), bez względu na fakt/moment otrzymania faktury zakupowej;
 • możliwość rezygnacji z dokonania rocznej korekty VAT naliczonego, gdy różnica w proporcjach wstępnej i ostatecznej nie przekracza 2 punktów procentowych oraz kwota podatku niepodlegająca odliczeniu nie przekracza 10 tys. zł (gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż wstępna);
 • wzrost limitu, który pozwala na przyjęcie proporcji VAT 100%, w przypadku, gdy przekracza ona 98% (limit zostanie podniesiony z 500 zł do 10 tys. zł);
 •  próg sprzedaży dla małego podatnika zostanie podniesiony do 2 mln EUR rocznie.

Dokumentowanie transakcji

 • rezygnacja z faktur zaliczkowych, jeśli zapłata zaliczki nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym, co powstanie obowiązku podatkowego (zazwyczaj w miesiącu dostawy towarów czy świadczenia usług);
 • uproszczenie i doprecyzowanie kursów walut stosowanych dla faktur korygujących in minus oraz in plus m.in. możliwość zastosowania jednego kursu waluty obcej dla zbiorczych faktur in minus z dnia poprzedzającego dzień wystawienia korekty;
 • zniesienie wymogu drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (także wirtualnych).

Sankcje VAT

 • obniżenie stawek preferencyjnych sankcji VAT z 20% do 10% oraz z 15% do 5%;
 • rezygnacja z automatyzmu w stosowaniu sankcji VAT.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)

 • możliwość dokonywania przelewów z rachunku VAT od członków grupy VAT do przedstawiciela tej grupy;
 • rozszerzenie możliwości opłacania z rachunku VAT na inne podatki, np. podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty cukrowej czy opłaty od „małpek”.

Konsolidacja Wiążących Informacji

 • ujednolicenie i doprecyzowanie sposobu wydawania wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz wiążącej Informacji akcyzowej (WIA);
 • Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP), wiążąca informacja akcyzowa (WIA) oraz wiążąca informacja taryfowa (WIT) mają być wydawane przed Dyrektora KIS.

Ministerstwo szacuje zakończenie etapu legislacyjnego i wejście w życie pakietu SLIM VAT 3 w IV kwartale 2022 r. Będziemy monitorować prace legislacyjne, a także nieco szerzej omawiać poszczególne zmiany. Zachęcamy do obserwowania naszego bloga cowprawiepiszczy.com.

Kontakt:

Magdalena Sarna
Tax Compliance Manager | Dział podatkowy
magdalena.sarna@olesinski.com

Piotr Linke
Consultant | Dział podatkowy
piotr.linke@olesinski.com