Wchodzące dziś w życie przepisy dotyczące zmian w KRS mają zapewnić większą funkcjonalność rejestru przedsiębiorców, w tym w zakresie jego dostępności dla obcokrajowców. Zmiany dotyczą m.in. udostępnienia w BIP części wzorów dokumentów w innym języku niż polski oraz usprawnienia rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wzory dokumentów w języku obcym oraz dodatkowe informacje w BIP

Minister Sprawiedliwości będzie mieć obowiązek umieszczenia na swojej stronie BIP wzorów niektórych umów spółek prawa handlowego (w tym m.in. wzór umowy spółki jawnej oraz wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w języku polskim oraz w innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby obcojęzycznych użytkowników (na chwilę obecną nie wiemy, w jakim – choć zakładamy, że będzie to język angielski).

Dodatkowo w tym samym miejscu powinny zostać udostępnione informacje dotyczące m.in.:

  • zasad zawiązywania i rejestracji spółek oraz rejestracji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
  • wykorzystywania wzorców umów udostępnionych w systemie teleinformatycznym,
  • dokumentów wymaganych w postępowaniu rejestrowym.

 

Data urodzenia zamiast numeru PESEL

Od dziś wszystkie osoby, które nie mają obowiązku posiadania numeru PESEL, a które są wpisywane do KRS, będą miały obowiązek wskazania daty urodzenia przy rejestracji podmiotów. W praktyce obowiązek będzie dotyczył w szczególności cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, wpisywanych do KRS jako:

  • wspólnicy,
  • członkowie zarządu,
  • prokurenci,
  • członkowie organu nadzoru.

 

Ułatwiona rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S24

Spółki z o.o. w organizacji oraz spółki z o.o. zawiązane przy pomocy wzorca umowy będą mogły dokonywać rozliczeń pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego przez bank, za pomocą usług płatniczych online. W praktyce rozwiązanie to pozwoli spółkom z o.o. w organizacji utworzyć rachunek bankowy przed rejestracją spółki.

 

Elektroniczne poświadczenie dokumentów przez pełnomocników

Nowelizacja przewiduje również zmianę przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a także potwierdza dotychczasową praktykę pełnomocników w zakresie poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów wgrywanych jako załączniki do wniosków rejestrowych/zmianowych. Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika następuje z chwilą wprowadzenia przez niego odpisu dokumentu do systemu teleinformatycznego.

Uregulowanie tego rozwiązania w KPC pozwoli zakończyć dotychczasową praktykę niektórych sądów rejestrowych, które wzywały pełnomocników do przedłożenia oryginałów załączanych do wniosków dokumentów. Powinno to przyspieszyć rozpoznawanie spraw składanych za pomocą e-KRS.

Magda Wielgus-Mosur

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

magda.wielgus-mosur@olesinski.com