...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kolejne zmiany w przepisach o przedawnieniu roszczeń?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się niedawno projekt kolejnej nowelizacji Kodeksu cywilnego. Kluczowe zmiany dotyczą przerwania biegu przedawnienia roszczeń – instytucji polegającej na tym, że z chwilą zaistnienia określonych okoliczności, termin przedawnienia przestaje płynąć, a po ustaniu tej okoliczności rozpoczyna swój bieg na nowo („od początku”).

 

Przedawnienie roszczeń obecnie

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, bieg przedawnienia przerywa się przez:

  • każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia – np. wytoczenie powództwa lub (bardzo popularne wśród wierzycieli) zawezwanie do próby ugodowej;
  • każdorazowe uznanie roszczenia przez osobę, względem której roszczenie przysługuje – np. poprzez zawarcie umowy, w której strony stwierdzają należność roszczenia lub przez złożenie oświadczenia przez dłużnika;
  • każde wszczęcie mediacji (chodzi tu o mediację prowadzoną przed mediatorem zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego).

Oznacza to, że aktualnie w odniesieniu do jednego roszczenia dopuszczalne jest co do zasady wielokrotne (w różnych terminach) składanie, np. zawezwania do próby ugodowej i wydłużanie w ten sposób terminu przedawnienia o kolejne okresy ustawowe. Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, teoretycznie może to prowadzić do skrajnej sytuacji, kiedy to roszczenie, co do którego np. składane będą kolejne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, nigdy nie ulegnie przedawnieniu.

 

Co może się zmienić?

Zgodnie z omawianym projektem, możliwość przerwania biegu przedawnienia w zakresie postępowań o zawezwanie do próby ugodowej oraz mediacji miałaby być ograniczona – tylko pierwsze wszczęcie takich postępowań przerywałoby bieg przedawnienia. Kolejne zawezwania czy mediacje oczywiście byłyby dopuszczalne, natomiast nie miałyby wpływu na termin przedawnienia danego roszczenia.

Co istotne do wskazanego limitu nie byłyby wliczane zawezwania do próby ugodowej i mediacje sprzed wejścia w życie nowelizacji.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że celem zmian jest walka z opisanym powyżej nadużywaniem instytucji zawezwania do próby ugodowej przez wierzycieli oraz przywrócenie jej pierwotnej i zamierzonej funkcji, tj. dążenia do polubownego rozwiązania sporu, co wpłynie także na większą pewność obrotu.

 

Długa ścieżka legislacyjna i długie vacatio legis

Z omawianym projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Aktualnie jest on opiniowany w ramach rządowych prac nad projektem. Czeka go więc jeszcze długa droga na etapie przedsejmowym, a następnie (jeśli zostanie przyjęty) – parlamentarnym. Ponadto gdyby nowelizacja została przyjęta w obecnie zaprojektowanym  kształcie, wejście w życie ustawy nastąpi po 6 miesiącach od dnia jej ogłoszenia. Wierzyciele mają więc jeszcze sporo czasu na przygotowanie się do projektowanych zmian.

Będziemy Państwa informować o dalszych działaniach legislacyjnych.

 

Pozostałe zmiany

Omawiany projekt zawiera także propozycję wprowadzenia kilku istotnych nowości w instytucji wyzysku – z szerszą informacją na ten temat wrócimy w następnym wydaniu naszego newslettera.

 

Paulina Szewc
Senior Associate | Radca prawny
paulina.szewc@olesinski.com

Magda Wielgus-Mosur
Associate | Dział prawny
magda.wielgus-mosur@olesinski.com

Magda Wielgus-Mosur

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

magda.wielgus-mosur@olesinski.com