Jak informowaliśmy w poprzednich newsletterach, przepisy, które weszły w życie wraz z początkiem grudnia umożliwiają specjalistom IT ułatwioną procedurę relokacji do Polski, tj. uzyskanie wizy z adnotacją „Poland. Business Harbour” oraz podjęcie pracy bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę.

Tarcza 6.0, która weszła wczoraj w życie, zmieniająca Ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje dalej idące ułatwienia i ma umożliwić białoruskim specjalistom z branży IT zakładanie i prowadzenie jednoosobowych działalności gospodarczych na terenie Polski.

Dotychczas bowiem obywatele innych państw niż państwa należące do Unii Europejskiej (z kilkoma wyjątkami, np. w przypadku posiadania zezwolenia na pobyt stały w RP) mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie: spółki komandytowej, komandytowo- akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej (a także przystępować do takich spółek oraz nabywać ich udziały lub akcje).

 

Ogłoszone zmiany

Zgodnie z obowiązującą od wczoraj regulacją, uczestnicy dedykowanych programów wsparcia (których wykaz zamieszczany będzie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), będą uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

 

Co to oznacza w praktyce?   

Po opublikowaniu przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazu programów wsparcia dla cudzoziemców (oczywiście także po przeanalizowaniu ewentualnych dodatkowych wymogów / warunków danego programu) oraz zakładając z wysokim prawdopodobieństwem, że program Poland. Business Harbour znajdzie się na liście tych programów – specjaliści z zakresu IT pochodzący z Białorusi będą mogli zakładać i prowadzić jednoosobowe działalności gospodarcze na terenie Polski.

Dla podmiotów z branży oznacza to, że będą mogli zawierać z takimi specjalistami już nie tylko umowy o pracę, ale także podejmować bardziej elastyczną współpracę w modelu B2B.

Jest to więc znaczące ułatwienie relokacji z Białorusi specjalistów z branży IT, którzy będą mogli prowadzić działalność zawodową w Polsce jako jednoosobowi przedsiębiorcy.

 

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Sandra Sordon-Mańka
Associate | Dział prawny
sandra.sordon-manka@olesinski.com