Kodeks Spółek Handlowych otrzyma nowe brzmienie – 5 sierpnia opublikowano projekt jego nowelizacji. Główne zmiany dotyczą wprowadzenia do KSH definicji grupy spółek, dodania regulacji w zakresie prawa holdingowego, przewidują również umocnienie roli rady nadzorczej w spółkach kapitałowych.

 

Prawo holdingowe w KSH

Wraz z definicją grupy spółek do KSH zostanie dodany dział regulujący stosunki pomiędzy tymi spółkami (tzw. prawo holdingowe).

Przez grupę spółek będzie należało rozumieć spółkę dominującą i spółkę lub spółki od niej zależne, kierujące się – zgodnie z umową albo statutem każdej spółki zależnej – wspólną strategią gospodarczą. Spółka wchodząca w skład grupy będzie zobowiązana do ujawnienia tego faktu w rejestrze przedsiębiorców. Brak wpisu w KRS wykluczy możliwość stosowania wskazanych przepisów prawa holdingowego.

W razie powstania grupy spółek, spółki przynależące do niej, obok interesu własnej spółki, powinny kierować się odpowiednio interesem całej grupy.

 

Uprawnienia spółki dominującej

Spółka dominująca należąca do grupy spółek ma mieć możliwość sprawowania jednolitego kierownictwa nad spółką i spółkami zależnymi. Ma także uzyskać prawo wydawania spółkom zależnym wiążących poleceń dotyczących prowadzenia ich spraw. Odmowa wykonania polecenia będzie możliwa jedynie w określonych przypadkach, np. w zależności od ilości posiadanych udziałów/ akcji w spółce zależnej oraz jeśli wykonanie polecenia doprowadzi do jej niewypłacalności.

Niezależnie wprowadzone zostaną instrumenty ułatwiające zarządzanie grupą spółek przez spółkę dominującą (np. prawo dostępu do informacji, uprawnienie rady nadzorczej spółki dominującej do sprawowania nadzoru nad spółkami zależnymi należącymi do grupy spółek, instytucja squeeze-out).

 

Odpowiedzialność spółki dominującej

Jednocześnie uregulowane zostaną zasady odpowiedzialności spółki dominującej za wydane polecenie, zarówno wobec spółki zależnej, za wyrządzoną szkodę, wobec wierzycieli spółki zależnej, analogicznie do dotychczasowej odpowiedzialności, za bezskuteczność egzekucji wobec spółki (słynny art. 299 KSH), jak i wobec wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych, za obniżenie wartości udziału albo akcji.

 

Wzmocnienie roli organów nadzorczych

Nowelizacja KSH przewiduje również wzmocnienie roli organów nadzorczych. Na zarząd nałożony zostanie m.in. obowiązek udzielania (z własnej inicjatywy, bez dodatkowego wezwania) określonych informacji radzie nadzorczej lub obowiązek uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, spółką zależną oraz spółką powiązaną.

Rada nadzorcza uzyska również:

  • prawo do żądania sporządzenia lub przekazania od zarządu, prokurentów oraz, co ciekawe, pracowników spółki informacji, sprawozdań, dokumentów, wyjaśnień niezbędnych do sprawowania nadzoru nad spółką;
  • możliwość ustanowienia doraźnych lub stałych komitetów, wspomagających pracę rady nadzorczej;
  • prawo powołania doradcy rady nadzorczej (na koszt spółki) w celu zbadania określonego zagadnienia dotyczącego działalności spółki lub jej stanu majątkowego;
  • obowiązek sporządzania sprawozdania rady nadzorczej, które będzie elementem zamknięcia roku obrotowego.

 

Pozostałe zmiany w projekcie nowelizacji KSH

Projekt ustawy przewiduje również:

  • doprecyzowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów;
  • wprowadzenie wprost postanowień o obowiązku zachowania lojalności i poufności, nawet po wygaśnięciu kadencji;
  • wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji, tzw. Business Judgement Rule, wpływającej na odpowiedzialność organów;
  • usystematyzowanie regulacji dot. podejmowania uchwał i odbywania posiedzeń w organach zarządczych i nadzorczych.

 

Etap legislacyjny

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Do 19 września trwają konsultacje publiczne, w których O&W bierze udział. W przypadku pojawienia się wątpliwości lub uwag do projektu – zachęcamy do kontaktu.

Ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od jej opublikowania.

Anna Czornik-Sęczkowska

Manager
Radca prawny | OW Legal

anna.czornik@olesinski.com

Magda Wielgus-Mosur

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

magda.wielgus-mosur@olesinski.com