ESG alert: postępy w unijnych aktach prawnych (ESRS, CSDD) i nowe wytyczne OECD

Ostatnie tygodnie przyniosły znaczne postępy w pracach legislacyjnych nad unijnymi aktami prawnymi z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego finansowania. Mowa o projekcie ESRS – unijnymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju oraz projekcie dyrektywy CSDD – w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw. Nowości pojawiły się także poza UE. Aktualizacji doczekały się wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

ESRS

9 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała projekt aktu delegowanego w sprawie pierwszego zestawu (first set) Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju – ESRS. Akt określa standardy międzysektorowe (cross-cutting standards) oraz te dotyczące ujawniania informacji środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym.

Uwagi do treści rozporządzenia można zgłaszać do 7 lipca 2023 r. przez formularz na stronie Komisji. Konsultacje obejmują projekt aktu delegowanego i dwa załączniki (projekt ESRS po rewizji Komisji oraz glosariusz zawierający wykaz akronimów stosowanych w ESRS).

Rozporządzenie miałoby wejść w życie cztery miesiące po dacie przyjęcia – miałoby zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 r. lub później.

CSDD

1 czerwca 2023 r. Parlament Europejski przegłosował zmiany do projektu dyrektywy CSDD. Jedną z najważniejszych jest wymóg wdrożenia przez przedsiębiorstwa objęte dyrektywą planów transformacji klimatycznej dostosowanych do celu porozumienia paryskiego, jakim jest m.in. ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, obejmujące emisje z zakresu 1, 2 i 3.

Przepisy będą wymagać również od przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 pracowników powiązania wyników w zakresie celów takiego planu ze zmiennym wynagrodzeniem członków zarządu.

Dyrektywa w brzmieniu zaproponowanym przez PE ma szersze zastosowanie niż propozycja przyjęta przez Radę UE. Obejmie swoim zasięgiem także dostawców usług finansowych, takich jak zarządzający aktywami, podczas gdy stanowisko Rady pozostawiało decyzję o włączeniu tych podmiotów w gestii państw członkowskich.

Wytyczne OECD

8 czerwca ukazały się zaktualizowane Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych

Zawierają nowe zalecenia dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej w kluczowych obszarach, takich jak zmiana klimatu, bioróżnorodność, technologia, uczciwość biznesowa i należyta staranność w łańcuchu dostaw, a także zaktualizowane procedury wdrożeniowe dla Krajowych Punktów Kontaktowych ds. odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nowa wersja wytycznych zastępuje obowiązujące dotychczas zasady z 2011 r.

Po więcej informacji o ESG i zrównoważonym rozwoju zapraszamy na naszą stronę: http://www.raportowanie-niefinansowe.pl