Dokumenty do KRS nie tylko w języku polskim? Zmiany w ustawie o KRS przyjęte przez rząd

Pod koniec lipca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizujący ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, która ma zapewnić większą funkcjonalność systemu e-KRS. Zmiany będą wiązać się m.in. z przetłumaczeniem części wzorów dokumentów na inny język niż polski i udostępnieniem ich w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Ustawą w niedługim czasie powinien zająć się Sejm.

 

Łatwiejszy dostęp do informacji o procesie rejestracji spółek w Polsce?

Minister Sprawiedliwości będzie miał obowiązek opublikowania w BIP szeregu informacji o zasadach zawiązywania i rejestracji spółek, w tym o:

  • zasadach rejestracji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
  • sposobie wykorzystywania wzorców umów udostępnionych w systemach teleinformatycznych,
  • dokumentach wymaganych w postępowaniach rejestrowych,
  • opłatach,
  • zasadach dotyczących członkostwa w organach, np. zarząd,
  • uprawnieniach i obowiązkach organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu i organu nadzoru spółki.

Sporą zmianą będzie również udostępnienie wzorów powyższych  informacji w innym języku – „zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych”. Zakładamy, że prawdopodobnie będzie to język angielski.

Dotychczas  tzw. wzorce umów (sp. z o.o., spółki komandytowej, prostej spółki akcyjnej) były dostępne, jedynie w systemie S24 oraz w aktach prawnych je regulujących, przez co ich dostępność dla obywateli była ograniczona. Projekt ustawy przewiduje obowiązek ich publikacji w BIP, w języku polskim oraz innym języku obcym.

Zmiany te mają ułatwić proces zakładania spółek w Polsce, w szczególności dla obcokrajowców.

 

Prostsza rejestracja spółek z o.o.

Spółka z o.o. w organizacji oraz spółka z o.o. zawiązana przy pomocy wzorca umowy będą mogły dokonywać rozliczeń pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego – przez bank za pomocą usług płatniczych z wykorzystaniem Internetu. W praktyce rozwiązanie to pozwoli spółkom z o.o. w organizacji utworzyć rachunek bankowy przed rejestracją spółki.

Zmiana przepisów ma zapobiec sytuacjom, w którym spółki z o.o. w organizacji nie mogły utworzyć rachunku w bankach, które wymagały przedstawienia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. W praktyce  zmiana ma wyeliminować praktyki banków, które utrudniają założenie rachunku bankowego spółkom w organizacji.

 

Koniec wątpliwości w zakresie odpisów dołączanych przez pełnomocników

Obecnie przy składaniu wniosków o wpis lub o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców, do wniosków mogą zostać załączone skany dokumentów sporządzonych w formie pisemnej.  W praktyce wielokrotnie sądy rejestrowe wzywały do przedłożenia oryginałów dokumentów. Twierdziły one, że wprowadzenie dokumentu do systemu przez pełnomocnika jest jedynie dołączeniem kopii dokumentu, a nie jego odpisu.

Nowelizacja przewiduje, że elektroniczne poświadczenie odpisu przez profesjonalnego pełnomocnika następuje z chwilą wprowadzenia przez niego odpisu dokumentu do systemu e-KRS. Powinno to rozwiać wszelkie wątpliwości na gruncie aktualnej praktyki sądów. W konsekwencji wnioski składane do e-KRS powinny być rozpoznawane sprawniej, bez dodatkowych wezwań do uzupełnienia braków formalnych przez sądy rejestrowe oraz konieczności przedkładania oryginałów dokumentów.

 

Inne zmiany

Projekt przewiduje także integrację rejestrów w państwach UE, co będzie wiązało się m.in. z automatycznym przekazywaniem części informacji pomiędzy rejestrami.

W związku z nowelizacją w systemie e-KRS, w przypadku osób, które są zobowiązane do wskazania numeru PESEL, wpisana będzie ich data urodzenia. Zmiana ta będzie dotyczyć m.in. członków zarządu będących obcokrajowcami, którzy nie posiadają numeru PESEL. Reforma ta jest związana z poszerzeniem zakresu danych przekazywanych do e-KRS, która powinna wejść w życie 1 grudnia 2022 r., na podstawie odrębnego rozporządzenia.

 

Elektronizacja usług publicznych

Wszystkie proponowane zmiany mają ułatwić funkcjonowanie e-KRS, co wiążę się z trwającą od kilku lat w Polsce elektronizacją usług publicznych. Elektronizacja usług publicznych będzie wiązać się także z planowanymi zmianami w CEiDG oraz e-doręczeniami.

Projekt aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm.

 

Magda Wielgus-Mosur
Senior Associate | OW Legal
magda.wielgus-mosur@olesinski.com

Bartosz Pasternak
Intern | OW Legal
bartosz.pasternak@olesinski.com

Magda Wielgus-Mosur

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

magda.wielgus-mosur@olesinski.com