...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

DAC8, czyli zmiany w MDR i wymianie informacji pomiędzy organami podatkowymi

17 października 2023 r. Rada UE przyjęła dyrektywę DAC8, która w znacznym stopniu modyfikuje dotychczasowe przepisy UE w sprawie podatkowej współpracy administracyjnej. Zmiany dotyczą w dużej mierze kryptoaktywów, ale także schematów podatkowych oraz wymiany informacji w zakresie indywidualnych interpretacji podatkowych.

 

Cel DAC8 i przedmiot zmian

Jednym z głównych celów przyjętej dyrektywy jest wzmocnienie współpracy administracji podatkowej w celu zapewnienia skutecznego poboru podatków. Innym, równie istotnym, jest ograniczenie ryzyka uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i oszustw podatkowych.

Nowe przepisy wiążą się z wieloma zmianami, oto 5 najważniejszych:

  1. automatycznej wymianie informacji będą podlegać interpretacje indywidualne osób fizycznych o wymiarze transgranicznym, dotyczące transakcji lub serii transakcji powyżej 1 500 000 euro / równoważnej kwoty w dowolnej innej walucie lub określające rezydencję podatkową danej osoby,
  2. wymianie informacji będą podlegać także dywidendy lub dochody traktowane jak dywidendy, wpłacone lub uznane na poczet rachunku innego niż powierniczy (dywidendy niepowiernicze),
  3. profesjonalni doradcy (pośrednicy), których obejmuje tajemnica zawodowa, czyli m.in. adwokaci, radcowie prawni czy doradcy podatkowi, nie będą już zobowiązani do raportowania organom podatkowym informacji MDR w zakresie schematów transgranicznych. Obowiązek ten będzie spoczywać na kliencie (korzystającym), o czym doradcy będą musieli go niezwłocznie poinformować,
  4. dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów będą musieli wypełniać obowiązki sprawozdawcze i spełniać procedury należytej staranności;
  5. organy podatkowe zobowiązane będą do automatycznej wymiany z organami podatkowymi innych państw członkowskich informacji dostarczanych im przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

 

Konsekwencje nowych przepisów

Planowane zmiany oznaczają:

  • zwiększoną czujność organów administracji podatkowej w zakresie indywidualnych podatników zmieniających rezydencję podatkową lub przeprowadzających większe transakcje,
  • szerszy zakres obowiązków w zakresie schematów podatkowych po stronie korzystających,
  • otwarcie branży kryptoaktywów, która do tej pory cieszyła się anonimowością wynikającą ze specyfiki branży. Działania organów podatkowych nacelowane będą na skuteczniejsze przeciwdziałanie praktykom zmierzającym do unikania opodatkowania,
  • zwiększenie obowiązków dostawców usług w zakresie kryptoaktywów we wzajemnych stosunkach z organami podatkowymi oraz zwiększenie zainteresowania organów podatkowych transakcjami wykonywanymi w ramach oferowanych usług,
  • nowe obowiązki sprawozdawcze.

 

Państwa członkowskie muszą zaimplementować nowe przepisy do 31 grudnia 2025 r. Polska ma więc nieco ponad 2 lata na wdrożenie zmian, które dopasują przepisy podatkowe do wymogów dyrektywy DAC8.

Jeśli mają Państwo pytania do powyższego tematu, zapraszamy do kontaktu.