...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zmienione ORD-U tylko do końca marca

Przepisy związane z tzw. „Polskim Ładem” wprowadziły modyfikację w zakresie nieco zapomnianego w ostatnim czasie – choć obowiązującego już od kilkunastu lat – obowiązku złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U).

Temat ten jest o tyle istotny, że na złożenie informacji w powyższym zakresie przewidziano 3 miesiące, licząc od końca roku podatkowego, za który informacja taka jest składana. Oznacza to, że zasadniczo termin ten upływa z końcem marca.

 

Zmiany w zakresie obowiązków – Polski Ład

Od 1 stycznia b.r. został ograniczony zakres podmiotów, na których spoczywa obowiązek składania informacji ORD-U. Informacji nie muszą przedkładać podmioty obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych. Wyłączenie to nie ma zastosowania w stosunku do podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji z rajami podatkowymi.

Zwolnienie dotyczy informacji ORD-U składanych po 31 grudnia 2021 r., a zatem formularzy składanych za 2021 r.

Nowe rozwiązanie ocenić należy „na plus” dla przedsiębiorców, ponieważ TP-R (raportowanie w zakresie cen transferowych) zawiera zasadniczo te same informacje, co ORD-U – odpada więc konieczność powielania tych samych danych.

 

Podmioty, które składają ORD-U

Obowiązek złożenia informacji ORD-U spoczywa na wszystkich podmiotach, które zawierają umowy z nierezydentami.

Informację ORD-U sporządza się w dwóch przypadkach, tj. w razie:

  • transakcji z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo (próg powiązań kapitałowych wynosi 5%), gdy suma należności albo zobowiązań wynikających z umów przekroczyła równowartość 300.000 euro;
  • transakcji z nierezydentami posiadającymi w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, jeśli jednorazowa wartość należności lub zobowiązań wynikających z umowy przekroczy równowartość 5.000 euro.

Należy uwzględnić nie tylko umowy zawarte w danym roku podatkowym, ale również umowy z lat wcześniejszych, jeżeli ich realizacja następuje w roku podatkowym, którego dotyczy złożona informacja.

 

Patryk Skalski
Consultant | Dział podatkowy
patryk.skalski@olesinski.com