...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zmiany w VAT w związku z implementacją unijnego pakietu e-commerce coraz bliżej

Trwają prace legislacyjne związane z implementacją do polskiego porządku prawnego unijnego pakietu VAT e-commerce, tj. przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455, dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 oraz towarzyszących im rozporządzeń.

Celem nowych regulacji jest uproszczenie obowiązków związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorców, którzy prowadzą – głównie przez Internet – transgraniczną sprzedaż towarów lub usług na rzecz odbiorców końcowych (konsumentów).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zawierający rozwiązania przewidziane w unijnym pakiecie e-commerce, nie został jeszcze wniesiony do Sejmu, niemniej prace w ramach rządowego procesu legislacyjnego powinny zostać wkrótce ukończone.

Poniżej wskazujemy na najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

 

Nowy próg rejestracji VAT

Obecnie obowiązujące przepisy na terytorium  UE pozwalają dostawcy na opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów w kraju wysyłki, ale tylko do momentu przekroczenia progu, określonego w danym kraju UE. Po przekroczeniu tego progu dostawca zobowiązany jest zarejestrować się dla celów VAT w kraju, do którego towary są dostarczane i w tym kraju rozliczać VAT.

Na podstawie nowych przepisów wprowadzony zostanie jednolity próg obrotu, do wysokości którego dostawca będzie mógł rozliczać VAT w swoim kraju i według obowiązującej w nim stawki. Próg ten wyniesie 10 tys. euro dla całej sprzedaży wysyłkowej na terytorium UE –  po jego przekroczeniu dostawa towarów będzie podlegała opodatkowaniu VAT każdorazowo w kraju konsumpcji.

 

Rozliczenie VAT w jednej deklaracji

Rejestracji w wielu krajach członkowskich będzie można uniknąć dzięki rozliczeniu VAT w ramach procedury szczególnej, tj. systemu VAT-OSS (One Stop Shop). Podatnicy, którzy skorzystają z tej procedury, będą składać deklarację VAT wyłącznie do organów podatkowych swojego państwa identyfikacji (tj. w którym mają siedzibę działalności lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), przy czym do rozliczenia VAT będą musieli stosować stawki obowiązujące w kraju konsumenta.

Istotnym uproszczeniem będzie przekazywanie podatków zapłaconych przez przedsiębiorców korzystających z procedury VAT-OSS przez organy podatkowe państwa członkowskiego identyfikacji do organów państwa członkowskiego konsumpcji.

 

Sprzedaż na odległość towarów importowanych

Obecnie sprzedaż towarów wysyłanych z krajów trzecich do ostatecznych konsumentów w UE nie jest identyfikowana – jest traktowana jak import, który w niektórych przypadkach podlega zwolnieniu.

Od 1 lipca 2021 r. przestanie obowiązywać zwolnienie dla małych przesyłek (tj. przesyłek, których łączna wartość nie przekracza 22 euro). W konsekwencji VAT będzie, co do zasady, należny od importu każdego towaru, który trafi do UE. Zwolnienie będzie można jednak stosować w odniesieniu do importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, ale tylko w przypadku rejestracji i skorzystania z systemu IOSS (importowy One Stop Shop).

W ramach procedury IOSS, VAT nie będzie pobierany – tak jak obecnie – przez organy celne w momencie importu towarów. Import towarów będzie zwolniony z VAT, który zostanie przez dostawcę/operatora interfejsu elektronicznego:
1. naliczony i pobrany w momencie sprzedaży towarów,
2. zadeklarowany i zapłacony globalnie za pośrednictwem IOSS w państwie członkowskim identyfikacji.

 

Nowe obowiązki dla platform e-commerce

Pakiet zmian w zakresie e-commerce oznacza nowe obowiązki w zakresie poboru i zapłaty VAT dla podmiotów, które ułatwiają dokonanie sprzedaży towarów poprzez elektroniczne interfejsy (np. platforma handlowa, portal, oprogramowanie aplikacji).

Platformy pośredniczące w zakupach przez Internet będą zobowiązane do pobrania i zapłaty VAT w przypadku:

  1. sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich na rzecz konsumentów z UE w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro,
  2. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (tylko wtedy, gdy takie transakcje będą dokonywane przez przedsiębiorcę niemającego siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE).

Operatorzy interfejsów elektronicznych będą mogli skorzystać z uproszczeń w rozliczaniu VAT w ramach nowych procedur VAT-OSS oraz IOSS.

 

Joanna Skibicka-Mroczyńska
Senior Consultant | Doradca podatkowy
joanna.skibicka-mroczynska@olesinski.com