...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zmiany w SENT – objęcie monitorowaniem przewozu niektórych produktów rolnych

Od 21 kwietnia 2023 r. przewóz zbóż, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich został objęty obowiązkowym monitorowaniem w systemie SENT.

 

Zmiany w rozporządzeniu

Nowy obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 kwietnia 2023 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi[1].

Systemem SENT został objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013[2]:

  • zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg;
  • jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.;
  • mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg;
  • produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

 

Obowiązek i zwolnienie z obowiązku zgłaszania przewozu

Obowiązek zgłaszania do rejestru SENT dotyczy przywozu ww. produktów rolnych do Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie lub import) oraz przewozu tych produktów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski (tranzyt).

Zwolnione z obowiązku zgłaszania do rejestru SENT są przewozy ww. towarów realizowane na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi[3], tzn. przewozy rozpoczynające się na terytorium Polski.

 

Kary za niedopełnienie obowiązku

W praktyce powyższe zmiany oznaczają nałożenie nowych obowiązków na wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli zobligowani do dokonywania zgłoszeń przewozu w systemie SENT – aby to zrobić, w pierwszej kolejności będą musieli dokonać rejestracji na platformie PUESC.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przewozu przez podmioty zobowiązane może wiązać się z nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

 

 

[1] Dz. U. z 2023 r., poz. 750

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20132) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).