Zmiany w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców stają się rzeczywistością

4 stycznia 2022 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw. Zapowiadane od dawna zmiany w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców już wkrótce wejdą w życie.

Nowelizacja wprowadza liczne zmiany zarówno w procedurach pobytowych, jak i w postępowaniach w sprawie legalizacji pracy cudzoziemców, najważniejsze z nich to m.in.:

  • wydłużenie dozwolonego okresu wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy aż do 24 miesięcy, przy jednoczesnym umożliwieniu rejestracji kolejnych oświadczeń bez przerw pomiędzy nimi;
  • możliwość zmiany zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany pracodawcy (do tej pory zmiana pracodawcy wymagała uzyskania nowego zezwolenia pobytowego);
  • wprowadzenie przyśpieszonej procedury wizowej dla wybranych grup zawodowych oraz wybranych narodowości (w zależności od aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy);
  • wprowadzenie specjalnej, uproszczonej procedury dla postępowań o wydanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed 01.01.2021 i nie zakończonych w momencie wejścia w życie nowej ustawy.

Wprowadzane zmiany omówiliśmy szczegółowo w cyklu artykułów „(R)ewolucja w zatrudnianiu cudzoziemców” na naszym blogu.

 

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Założeniem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Odczują to w szczególności pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników zza wschodniej granicy – obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Do tej pory, legalizacja ich zatrudnienia w uproszczonej formie (poprzez rejestrację oświadczenia w PUP) możliwa była jedynie na czas do 6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym okresie. Po wejściu w życie zmian, możliwość korzystania z tej procedury będzie praktycznie nieograniczona w czasie.

Celem wprowadzanych zmian jest także odciążenie urzędów wojewódzkich, które obecnie nie radzą sobie z rosnącą liczba postępowań w sprawie legalizacji pobytu i pracy.

Czas pokaże, czy nowelizacja faktycznie usprawni postępowania i skróci czas oczekiwania na wydanie decyzji w tych sprawach.

Wejście zmian w życie

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Mając na uwadze, że Prezydent już ją podpisał – możemy spodziewać się, że zostanie ogłoszona w najbliższych dniach i zacznie obowiązywać jeszcze w styczniu.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Katarzyna Łozińska
Senior Associate | Adwokat
katarzyna.lozinska@olesinski.com

Ewa Pabian
Associate | Dział prawny
ewa.pabian@olesinski.com

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com