...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zmiany w fakturach korygujących – SLIM VAT 3

SLIM VAT 3[1] to nowa ustawa, która wprowadza m.in. kolejne uproszczenia w rozliczaniu VAT. W szczególności doprecyzowuje zasady stosowania kursów walut dla faktur korygujących. Ten długo wyczekiwany dokument Prezydent podpisał 1 czerwca, a zmiany wejdą w życie 1 lipca.

 

Faktury korygujące in minus

Zgodnie ze SLIM VAT 3, w przypadku faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania do przeliczenia na złote przyjmuje się ten sam kurs waluty, jaki przyjęto do faktury pierwotnej[2].

 

Faktury korygujące in plus

Powyższa zasada będzie również miała zastosowanie w przypadku faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania. Kurs przeliczeniowy będzie zatem taki sam jak kurs przyjęty dla pierwotnego rozliczenia.

 

Zbiorcze faktury korygujące in minus

W sytuacji, gdy podatnik wystawi zbiorczą fakturę korygującą[3] z tytułu opustu lub obniżki ceny[4], będzie on uprawniony do stosowania tzw. kursu bieżącego (tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej). Nie będzie zatem konieczne ustalanie pierwotnego kursu zastosowanego do każdej z korygowanych transakcji.

Rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny – podatnik będzie mógł zastosować jeden zbiorczy kurs do wszystkich korygowanych transakcji.

SLIM VAT 3 nie odnosi się do sytuacji, gdy zbiorcza korekta in minus wynika z innej przyczyny niż opust lub obniżka ceny. Ustawodawca nie doprecyzował również kwestii kursu walut dla zbiorczych korekt in plus – ustalenie właściwego kursu przeliczeniowego nadal może budzić wątpliwości podatników.

Powyższe regulacje nie mogą być stosowane przez podatników, którzy dokonują przeliczenia faktur na zasadach właściwych dla podatku dochodowego. Podatnik, który do przeliczenia kwot w walucie obcej wybrał zasady z podatku dochodowego, powinien stosować je również  ustalając kurs do przeliczenia stosowanego przy korekcie. Jedynym wyjątkiem będzie przypadek, w którym dla danej transakcji nie można zastosować przeliczenia kursu waluty obcej z podatku dochodowego.

 

Zbiorcze faktury korygujące wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import usług i nabycia objęte odwrotnym obciążeniem

SLIM VAT 3 doprecyzowuje również kwestię stosowania kursu walut w przypadku zbiorczych faktur korygujących wystawionych w związku z przyznaniem opustu lub obniżki w odniesieniu do:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • importu usług,
  • dostaw towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (tzw. Reverse Charge).

Zgodnie z nowymi przepisami SLIM VAT 3 w tych przypadkach podatnik będzie mógł dokonać przeliczenia na złote podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej według tzw. kursu bieżącego (tj.  z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej).

Rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny.

Również w przypadku tych transakcji nowe regulacje nie odnoszą się do sytuacji, gdy zbiorcza korekta in minus wynika z innej przyczyny niż opust lub obniżka ceny oraz sytuacji, gdy korekta zbiorcza zwiększa podstawę opodatkowania (in plus).

W przypadku pytań o rozliczenia VAT zachęcamy do kontaktu z zespołem OW Tax.

 

 

[1] Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059).

[2] Art. 31b ust. 1 ustawy SLIM VAT 3.

[3] art. 106j ust. 3 ustawy o VAT

[4] Dotyczyć to będzie zatem zbiorczych faktur korygujących in minus.

Małgorzata Tchórzewska

Senior Consultant
Doradca podatkowy | OW Tax

malgorzata.tchorzewska@olesinski.com