...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zgromadzenie Ogólne EIP w Krakowie

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

European Insolvency Practitioners Association to organizacja zrzeszająca specjalistów w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z całej Europy. Jednym z jej członków jest manager O&W, adw. Mariusz Purgał, który w tym roku objął funkcję gospodarza Zgromadzenia Ogólnego EIP, które odbędzie się 21 maja w Krakowie. Spotkanie czołowych przedstawicieli największych kancelarii upadłościowych i krajowych stowarzyszeń syndyków z różnych Państw Członkowskich UE to doskonała okazja do dyskusji na temat kierunku rozwoju europejskiego prawodawstwa upadłościowego i wyznaczenia celów organizacji na najbliższy czas. Jest nam niezmiernie miło, że w tym roku będzie ono miało miejsce w stolicy małopolski pod przewodnictwem eksperta O&W.