Zbliżają się terminy na złożenie sprawozdań środowiskowych

W pierwszym kwartale roku ogromna grupa przedsiębiorców musi wypełnić obowiązki związane ze sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska. Dotyczą one BDO, KOBIZE, informacji o zakresie korzystania ze środowiska, uiszczenia opłaty produktowej czy rozliczenia obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Poniżej przypominamy najważniejsze terminy:

 

Sprawozdania związane z BDO

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za 2022 rok powinno zostać złożone do 15.03.2023r. właściwemu marszałkowi województwa za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO przez:

 • wytwórcę odpadów zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, zobowiązanego do prowadzenia ich ewidencji.

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za poprzedni rok kalendarzowy powinno zostać złożone właściwemu marszałkowi województwa za pośrednictwem indywidulanego konta w systemie BDO do 15.03.2023 r. przez:

 • wprowadzającego na teren Polski opakowania oraz eksportującego opakowania;
 • wprowadzającego na terytorium Polski produkty w opakowaniach, eksportującego i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach;
 • przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego;
 • wprowadzającego na terytorium Polski oleje smarowe, preparaty smarowe, opony;
 • wprowadzającego na terytorium Polski sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanego przedstawiciela;
 • wprowadzającego na terytorium Polski baterie lub akumulatory.

Ponadto do 28 lutego 2023 r. opłatę roczną za korzystanie z systemu BDO powinien uiścić podmiot wprowadzający na teren Polski:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie, akumulatory,
 • pojazdy, opony,
 • oleje smarowe
 • produkty w opakowaniach,

Musi pamiętać o tym także producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań, wpisany do rejestru BDO.

 

Raport w systemie KOBIZE

Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje jest zobowiązany do 28 lutego 2023 r.  sporządzić raport za 2022 r. Dokument taki powinien trafić do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Informacja o zakresie korzystanie ze środowiska i związane z tym opłaty

Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska przez wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień czy składowanie odpadów, powinni złożyć odpowiednie sprawozdania:

 • wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności o:
  • rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji – w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
  • wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji – w przypadku wydania uprawnień do emisji;
  • rodzajach i ilości składowanych odpadów – w przypadku składowania odpadów;
 • wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Muszą także do 31 marca 2023 r. wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za 2022 rok na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego

 

Opłata produktowa

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania m.in.:

 • sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego;
 • baterii lub akumulatorów;
 • produktów w opakowaniach,

którzy nie osiągnęli w 2022 r. wymaganych poziomów: zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu powyższych towarów są zobowiązani uiścić do 15 marca 2023 r. opłatę produktową.

Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych, preparatów smarowych oraz opon, którzy nie osiągnęli w 2022 r. wymaganych poziomów odzysku lub recyklingu, uiszczają opłatę produktową do 31 marca 2023 r.

 

Rozliczenie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

Przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory, którzy nie wykonują tego obowiązku za pośrednictwem organizacji odzysku, powinni wnieść do 15 marca 2023 r. na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne albo przeznaczyć do 1 marca 2023 r. na te kampanię kwotę co najmniej równą tej opłacie.