Zbliża się termin złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku lub lokalu

Właścicielom i zarządcom budynków lub lokali zostało już niewiele czasu, aby złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) deklarację o „starych” źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw wykorzystywanych w tych budynkach (lokalach). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminem końcowym na złożenie takiej deklaracji jest 30 marca 2022 r. Kto nie zdąży, ten naraża się na ryzyko nałożenia grzywny.

 

Termin na złożenie deklaracji – nieścisłości

Zgodnie z uchwalonymi niedawno przepisami, dane dotyczące emisyjności budynków zostaną zgromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Z tego względu właściciele i zarządcy budynków (lokali) zostali zobligowani do złożenia w CEEB deklaracji, wskazujących na wykorzystywane źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Wydawać by się mogło, że wyznaczenie terminu na złożenie takich deklaracji to nic prostszego – jak się jednak okazuje, przepisy a obowiązująca praktyka nie są zgodne.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, w przypadku „starych” źródeł ciepła/spalania paliw (o tym, jak je rozumieć – poniżej) obowiązuje 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji – począwszy od 30 marca 2021 r.

Praktyka, w tym oficjalne informacje publikowane na stronie CEEB, wskazują jednak na odmienny sposób liczenia terminu – termin ten wynosi 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r.

Skąd powyższe różnice? Przepis przejściowy, który wyznacza początek biegu 12-miesięcznego terminu przewiduje, że termin ten liczy się od momentu ogłoszenia komunikatu informującego o dniu wdrożenia rozwiązań umożliwiających złożenie deklaracji on-line. Do „starych” źródeł zostały zaliczone źródła eksploatowane na dzień ogłoszenia komunikatu.

Komunikat został ogłoszony 30 marca 2021 r., niemniej wskazywał, że system do składania deklaracji zostanie uruchomiony w dniu 1 lipca 2021 r.

Oznacza to, że zgodnie z przepisami, bieg terminu na zgłoszenie „starych” źródeł rozpoczął się 30 marca 2021 r., w praktyce jednak deklaracje on-line można było złożyć dopiero od 1 lipca 2021 r.

Aby uniknąć ewentualnego ryzyka związanego z przekroczeniem terminu, najbezpieczniej jest złożyć deklarację w terminie do końca 30 marca 2022 r. (zostanie wówczas zachowany termin wynikający z przepisów, jak i z oficjalnych komunikatów CEEB).

 

Kto powinien złożyć deklarację?

Deklaracje powinni złożyć właściciele lub zarządcy budynków (lokali) wymienionych szczegółowo we wzorach deklaracji – na stronie CEEB przewidziane są odrębne wzory dla obiektów mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek dotyczy także przedsiębiorców, jeśli są właścicielami/zarządcami powyższych obiektów.

Rodzaje źródeł ciepła oraz spalania paliw podlegające zgłoszeniu, także zostały wylistowane we wzorach deklaracji (przy czym dla źródeł spalania paliw mowa jest o jednostkach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW).

 

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszej informacji w powyższym temacie, zapraszamy do kontaktu!

 

Jacek Karp
Senior Associate | Radca prawny
jacek.karp@olesinski.com

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com