Zbliża się termin składania wniosków o rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych

Do 31 marca 2021 r. przedsiębiorstwa objęte systemem rekompensat dla sektorów energochłonnych mogą składać wnioski o wypłatę rekompensat za 2020 r. Wnioski przyjmuje i rozpatruje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, wnioski mogą składać przedsiębiorstwa, które:

1. posiadają tytuł prawny do instalacji i eksploatują tę instalację;

2. posiadają wdrożone

  • jeden z systemów zarządzania środowiskowego, lub
  • system zarządzania energią;

– zdefiniowane w ustawie;

3. nie zostały postawione w stan likwidacji lub wobec których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe ani postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika;

4. nie zalegają z zapłatą

  • należności podatkowych;
  • należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Co istotne, system rekompensat dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy w ramach wspomnianych instalacji wytwarzają co najmniej jeden produkt z sektorów wymienionych w ustawie (głównie przemysł metalurgiczno-chemiczny).

Wielkość rekompensaty jest natomiast wyliczana według jednego z ustawowych wzorów.

Jeśli mają Państwa pytania w tym obszarze, zapraszam do kontaktu.

 

Jacek Karp
Senior Associate | Radca prawny
jacek.karp@olesinski.com

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com