...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

WSA: Dofinansowanie z Tarczy do wynagrodzeń pracowników strefowych jednak przychodem zwolnionym

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego przedsiębiorcy mogli skorzystać w związku z tzw. Tarczami Antykryzysowymi wciąż jest tematem zapytań podatników do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, czy dofinansowanie to jest przychodem podatkowym. Kolejną kwestią, o którą pytają podatnicy jest to, czy (ewentualny) przychód jest zwolniony z CIT, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych/ Polskiej Strefie Inwestycji (SSE/ PSI).

 

Pierwsze wnioski organów podatkowych

W pierwszych interpretacjach indywidualnych wydawanych w tym temacie przez Dyrektora KIS, można było doszukać się wniosku, że dofinansowanie z FGŚP jest neutralne podatkowo. Taka sama informacja wynikała również z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów. Takie podejście wynikało z wykładni ustawy o CIT[1] – otrzymana pomoc nie jest przychodem, gdyż wydatki nią pokryte nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (są natomiast zwrotem poniesionych wydatków, wydanym na ściśle określone cele, tj. wynagrodzenia pracowników).

 

Zmiana stanowiska Dyrektora KIS

Obecne (zmienione) stanowisko Dyrektora KIS pojawiające się w ostatnich interpretacjach prowadzi do wniosku, że dofinansowanie z FGŚP na podstawie art. 15g tzw. Tarczy Antykryzysowej może stanowić przychód podatkowy, natomiast wydatki sfinansowane z tego wsparcia mogą być kosztem podatkowym. Zdaniem Organu nie jest obiektywnie wykluczone zaliczenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz należne z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodów. To z kolei prowadzi do wniosku, że będący postawą poprzedniej wykładni Organu wspomniany artykuł ustawy o CIT niekoniecznie będzie miał zastosowanie.

 

Spółki strefowe

Nowe stanowisko Dyrektora KIS jest szczególnie niekorzystne dla spółek z SSE/PSI, dla pozostałych nie oznacza negatywnych konsekwencji – ci podatnicy rozliczą przychód podatkowy i koszt jego uzyskania w takiej samej wysokości.

Spora część interpretacji, w których dofinansowanie z FGŚP stanowi zdaniem Organu przychód podatkowy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wydatków sfinansowanych z tego dofinansowania w kosztach, wskazuje, że przychód podatkowy nie może być tzw. przychodem strefowym. Z drugiej strony, wydatek poniesiony z tytułu wynagrodzeń pracowników, rozpoznany w świetle stanowiska organu jako koszt uzyskania przychodu, stanowi jednak tzw. „koszt podatkowy strefowy”. Oznacza to, że takie podejście zmniejsza możliwy do wykorzystania limit pomocy publicznej w postaci zwolnienia z CIT.

 

Przełom w WSA

Nad powyższym zagadnieniem po raz pierwszy pochylił się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie[2]. WSA podziela zdanie podatnika prowadzącego działalność na terenie SSE na podstawie zezwolenia i wskazuje, że „pomiędzy dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP a działalnością podstawową Skarżącej istnieje ścisły i nierozerwalny, funkcjonalny związek, a zatem stanowi ono integralną część działalności strefowej.” Wnioskiem z przytoczonego orzeczenia jest to, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w fabrykach na terenie SSE i wykonujących zadania związane z prowadzoną tam na podstawie zezwoleń działalnością gospodarczą stanowi przychód, ale zwolniony z CIT na podstawie ustawy o CIT[3].

Przy niekorzystnych dla „spółek strefowych” interpretacjach Dyrektora KIS, możliwość zwolnienia z CIT przychodu uzyskanego w związku z dofinansowaniem z FGŚP jest dobrą wiadomością. Pozostaje jednak kwestia tego, czy powyższe stanowisko się utrzyma, czy też sądy administracyjne pójdą w stronę całkowitej neutralności podatkowej tego dofinansowania (a więc zgodnie z pierwotnym podejściem MF).

Powyższy wyrok nie jest prawomocny, zatem zachęcamy do śledzenia aktualnych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń. W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji.

[1] art. 12 ust. 4 pkt 6a

[2] Wyrok WSA w Szczecinie, sygn. I SA/Sz 125/21 (orzeczenie nieprawomocne) https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4BF3CA89BF.

[3] art. 17 ust. 1 pkt 34

 

Wojciech Niedźwiedzki
Manager | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Magdalena Kocyłowska
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.kocylowska@olesinski.com