...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Wkrótce ostateczne zamknięcie roku obrotowego 2019

Dodatkowy czas przyznany spółkom przez Ministerstwo Finansów na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok powoli dobiega końca. To ostatni moment na wywiązanie się ze swoich obowiązków – termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego kończy się 30 września 2020 r.

 

Wydłużenie terminu na zamknięcie roku

Sporządzanie sprawozdań finansowych, w większości podmiotów mające miejsce w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, było znacznie utrudnione ze względu na stan epidemii wprowadzony w Polsce 20 marca (poprzedzał go 8-dniowy stan zagrożenia epidemicznego).

W związku z tym Minister Finansów, upoważniony na podstawie tzw. ustawy tarczowej, zdecydował o wyjątkowym przesunięciu terminów wypełnienia obowiązków związanych z zamknięciem roku obrotowego.

Rozporządzenie z 31 marca 2020 r.[1] zakłada wydłużenie m.in. terminu sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące.

 

Nowe terminy obowiązujące w roku 2020

Przy założeniu, że w danej jednostce rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, terminy obowiązków dotyczących zamknięcia roku obrotowego 2019 co do zasady przedstawiają się następująco:

  • sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności (z użyciem podpisu elektronicznego) – 30 czerwca;
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, udzielenie absolutorium członkom zarządu – 30 września;
  • złożenie sprawozdania do sądu rejestrowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 15 października (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania).

 

Dodatkowo podatnicy CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS muszą złożyć sprawozdanie finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 10 października.

Najbliższe tygodnie są więc ostatnią szansą na ostateczne zamknięcie ubiegłego roku obrotowego.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570)