Więcej podmiotów odwoła się od pozwolenia na budowę

Do Sejmu trafił przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Celem zmian jest zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a przez to zapewnienie spełnienia warunków przewidzianych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez:

  1. Dodanie możliwości zaskarżenia decyzji inwestycyjnych, uzyskanych na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np. pozwolenia na budowę), przez organizacje ekologiczne, a także strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej – nawet jeżeli nie są stroną postępowania o wydanie decyzji inwestycyjnej. Podmioty te będą uprawnione zarówno do wniesienia odwołania w administracyjnym toku instancji, jak również na dalszym etapie skargi do sądu administracyjnego – nawet jeżeli nie były autorami wcześniejszego odwołania. Organizacje ekologiczne mają być uprawnione do włączenia się do postępowania dopiero na etapie odwołań lub skarg do sądów administracyjnych, nawet jeżeli nie brały udziału w postępowaniu przed organem I instancji.

 

Odwołanie to będzie mogło dotyczyć wyłącznie zakresu, w jakim organ wydając decyzję inwestycyjną (np. pozwolenie na budowę) nie uwzględnił wymagań decyzji środowiskowej lub przewidział uwarunkowania z nią niezgodne.

  1. Nałożenie obowiązku publikowania w BIP nie tylko informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale również ich pełnej treści jak i, na kolejnym etapie, treści decyzji inwestycyjnych uzyskanych na ich podstawie.

 

Ponadto nowelizacja przewiduje także wprowadzenie możliwości żądania zawieszenia wykonalności decyzji środowiskowej przez sąd administracyjny. Do tej pory sądy z przyczyn formalnych oddalały takie wnioski, gdyż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach „nie kreuje” żadnego stanu, którego nie da się  „odwrócić” – dopiero konkretna decyzja inwestycyjna taki stan powoduje. Zmiany ustawy nadadzą sądom uprawnienia do wstrzymania wykonalności decyzji środowiskowej, jeżeli następstwa wynikające z podjęcia realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, będą niosły za sobą trudne do odwrócenia skutki. W przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej, organy rozpoznające wnioski o wydanie decyzji inwestycyjnych będą zobowiązane do wstrzymania tych postepowań.

 

Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, na którym będziemy pisać o praktycznych problemach związanych z wdrożeniem tej regulacji.

 

Olga Płoucha
Manager | Adwokat
olga.ploucha@olesinski.com

Olga Płoucha

Manager
Adwokat | OW Legal

olga.ploucha@olesinski.com