Wdrażanie systemu kaucyjnego w toku – opłaty produktowe

Stawki opłat produktowych, związanych z systemem kaucyjnym, nabierają coraz wyraźniejszych kształtów. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach na napoje będą zobowiązani do:

 • zapewnienia odpowiedniego procentowego udziału tworzyw sztucznych z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku (do 3 litrów),
 • zapewnienia minimalnego poziomu selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych.

Jeśli przedsiębiorcy nie zrealizują powyższych obowiązków, będą musieli uiszczać stosowne opłaty. Oblicza się je na koniec danego roku kalendarzowego (odrębnie dla każdego obowiązku) i wnosi na rachunek bankowy marszałka województwa do 15 marca następnego roku.

 

Udział tworzyw sztucznych z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku

Począwszy od 2025 r., każdy podmiot, który wprowadza na rynek napój w plastikowej butelce jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów, składającej się głównie z politereftalanu etylenu (znanego pod skróconą nazwą PET), będzie musiał dopilnować, aby 25% masy tej butelki, do której wlicza się także masa jej zakrętki i wieczka, stanowiły tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu.

Od 2030 r. próg ten będzie wynosił 30%, a opisywany obowiązek obejmie wszystkie plastikowe butelki – nie tylko te, których głównym składnikiem jest PET.

Przedsiębiorca musi odpowiednio dokumentować zapewnienie udziału tworzyw z recyklingu i przechowywać dokumentację przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, którego ona dotyczy.

Jeśli przedsiębiorca nie osiągnie wskazanych poziomów, będzie musiał uiścić opłatę produktową – 1,00 zł za każdy kilogram plastikowych butelek jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych.

 

Selektywne zbieranie butelek i puszek oraz ich odpadów

Od 2025 r. przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach na napoje będzie musiał osiągnąć minimalne poziomy selektywnego zbierania opakowań oraz odpadów opakowaniowych po napojach (liczą się wyłącznie te zebrane w ramach systemu kaucyjnego).

Dotyczy to wszystkich rodzajów opakowań wchodzących w zakres systemu kaucyjnego:

 • butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do 3 l) z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek, których zakrętki i wieczka wykonane są z tworzyw sztucznych,
 • metalowych puszek (do 1 l),
 • szklanych butelek wielokrotnego użytku (do 1,5 l).

Poziomy selektywnego zbierania powyższych odpadów wynoszą:

 • 2025 r. – 77%
 • 2026 r. – 81%
 • 2027 r. – 84%
 • 2028 r. – 87%
 • od 2029 r. – 90%

W razie braku osiągnięcia poziomu w danym roku, opłata produktowa dla wyżej wymienionych rodzajów opakowań będzie wynosić:

 • 0,10 zł/kg w 2025 r.,
 • 1,00 zł/kg w 2026 r.,
 • 5,00 zł/kg od 2027 r.

 

Projekt rozporządzenia uwzględnia także stawki opłat niezwiązanych z systemem kaucyjnym, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Chodzi oczywiście o funkcjonującą już opłatę produktową, uiszczaną przez wprowadzających produkty w opakowaniach w razie braku zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych. Pełna treść projektu rozporządzenia została opublikowana na stronie rządowej[1]. W razie pytań – zachęcamy do kontaktu!

 

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378103/katalog/13012587#13012587