1 grudnia 2021 r. weszła w życie długo wyczekiwana i bardzo istotna nowelizacja[1] ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Ma ona zwiększyć efektywność postępowań restrukturyzacyjnych, w szczególności przez wprowadzenie i wykorzystanie nowych technologii. Nie są to jednak jedyne istotne zmiany, jakie przewiduje nowelizacja.

 

Co nowego wprowadza nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego?

Wśród istotniejszych zmian warto wyróżnić:

– Elektronizację systemu prawnego

Zdaje się, że w końcu nasz system prawny doczeka się prawdziwej informatyzacji. Jedną ze zmian jest utworzenie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego uczestnicy i organy postępowania będą m.in. zobowiązani do składania wniosków i dokumentów. Będzie on dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie poprzez stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego, możliwe będzie przeglądanie akt postępowań restrukturyzacyjnych. Powyższe niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania wydziałów gospodarczych .

Ponadto ustawodawca wprowadził tzw. Krajowy Rejestr Zadłużonych, który będzie źródłem szerokich informacji o dłużniku, w tym m.in. o prowadzonych, bądź też dopiero zainicjonowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, a także o umorzonych z uwagi na ich bezskuteczność egzekucjach. Ułatwi to wierzycielowi weryfikację aktualnego stanu finansowego dłużnika i podjęcie decyzji o planowanych działaniach.

 

– Poszerzenie zakresu wierzytelności objętych układem – brak zgody wierzycieli rzeczowych?

Ustawodawca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dłużnika w zakresie możliwości objęcia układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Dotychczas objęcie układem wierzyciela rzeczowego mogło nastąpić tylko za jego zgodą. Jednocześnie mógł on swobodnie prowadzić egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia. Nowelizacja wprowadza możliwość objęcia układem wierzyciela rzeczowego, bez konieczności uzyskiwania jego zgody, gdy propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie jego wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi albo zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia. Objęcie układem uruchomi z kolei ochronę przeciwegzekucyjną, pozwalając dłużnikowi na zatrzymanie, często istotnych z perspektywy przedsiębiorstwa, przedmiotów zabezpieczenia.

Układ obejmie również wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik. To pomoże w usprawnieniu postępowania już na etapie sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (brak wcześniejszego prowadzenia stosownej dokumentacji wpływał na trudności w rozróżnieniu składek).

 

– Wprowadzenie na stałe uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Pozytywny odzew, zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników, co do wprowadzonej Tarczą antykryzysową 4.0. tzw. „covidówki” – czyli uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – spowodował, że ustawodawca zdecydował się na stałe wprowadzić takie rozwiązanie do polskiego systemu prawnego. Dłużnik od tej pory będzie mógł podjąć szybkie działania restrukturyzacyjne, uzyskując niemalże natychmiastową ochronę majątku. Wierzyciel z kolei uzyska szybszą możliwość zaspokojenia, co zahamuje zapewne też proces tzw. domina, gdzie zatory płatnicze po stronie dłużnika doprowadzały do niewypłacalności jego wierzycieli.

 

Powyższe to tylko jedne z wielu istotnych modyfikacji, jakie wdraża nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego. Jest to niewątpliwie duży krok dla modernizacji dotychczasowej regulacji. Zmiany na ten moment ocenić należy jako pozytywne, niemniej to właśnie praktyka pokaże, z jakim stopniem funkcjonalności przepisów przyjdzie nam się mierzyć.

 

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska 
Senior Associate | Radca prawny
paulina.siemiatkowska@olesinski.com

Dominika Koss-Grajdura
Associate | Dział prawny
dominika.koss-grajdura@olesinski.com

 


[1] na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dominika Koss-Grajdura

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

dominika.koss-grajdura@olesinski.com